Helse- og omsorgsdepartementet

Foretaksmøte med Helse Nord RHF - nytt styre oppnevnt

Nyhet   •   jan 25, 2010 21:03 CET

Helse- og omsorgsministeren har oppnevnt nytt styre for Helse Nord RHF. Styret er det høyeste ansvarsorganet i en helseregion. Det har ansvar for at helseforetaket gir gode og likeverdige spesialisthelsetjenester til befolkningen i regionen, uavhengig av alder, kjønn, bosted, økonomi og etnisk bakgrunn.

– Dette er en sektor med mange utfordringer. Jeg har en forventing til at styrets samlede kompetanse og brede representasjon gjør det i stand til aktivt å utvikle spesialisthelsetjenesten i sin region, og samtidig sikre at dette skjer i tråd med nasjonale føringer, sier helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen.

Styret har ansvar for at de helsepolitiske målene nås innenfor de økonomiske rammene som Stortinget har vedtatt, og at ressursene brukes mest mulig effektivt.

Styrene i de regionale helseforetakene består av både eieroppnevnte styremedlemmer og styremedlemmer som er valgt av de ansatte. Det er fra 2006 stilt krav om at et flertall av de eieroppnevnte styremedlemmene skal være folkevalgte.

De eieroppnevnte styremedlemmene skal ikke representere geografiske områder, partier eller andre interesser. Men det er viktig at styrene samlet sett har bredde, både geografisk, partipolitisk og aldersmessig, og at kravet til kjønnsmessig balanse er ivaretatt. I tillegg har det vært ønskelig både å ta hensyn til kontinuitet og fornyelse. På grunn av dette er de fleste styremedlemmene gjenoppnevnt, mens noen avløses av nye medlemmer.

I foretaksmøtet med Helse Nord RHF tok helse- og omsorgsministeren opp krav til driften i helseregionen. I foretaksmøtet pekte også statsråden på viktigheten av at lover og regler blir fulgt i forhold til pasientbehandling og registrering av ventetider.

Det nye styret i Helse Nord RHF består av følgende styremedlemmer:

 • Bjørn Kaldhol (leder)
 • Inger Lise Strøm (nestleder)
 • Terje Olsen (H)
 • Alf E. Jakobsen (Ap)
 • Kari Jørgensen
 • Inge Myrvoll (Sv)
 • Trygve Myrvang
 • Inger Jørstad (Sametinget)
 • Line Miriam Haugan (Frp)


Ansatterepresentanter

 • Kari B. Sandnes
 • Kirsti Jacobsen
 • Jens P. Munch-Ellingsen
 • Ann-Mari Jenssen

Foretaksprotokoller

Foretaksprotokollene er ikke undertegnet, og det må tas forbehold om eventuelle endringer.

Foretaksprotokoll Helse Nord møte 1

Foretaksprotokoll Helse Nord møte 2