Finansdepartementet Norge

Forskrift om overgangsordning for pensjonister

Nyhet   •   feb 24, 2011 10:01 CET

Finansdepartementet har i dag fastsatt den varslede forskriften om overgangsregler for beskatning av pensjonister. Overgangsreglene omfatter om lag 7 prosent av alle pensjonister, og vil gi en skattelettelse på om lag 400 millioner kroner til pensjonistgruppen i 2011.

Endringene i pensjonsskattereglene gir i  hovedsak lettelser for pensjonister med lav og middels inntekt. Det finnes imidlertid noen unntak. Dette kan for det første gjelde enkelte ektepar som tidligere har fått beregnet skatten under ett gjennom skattebegrensningsregelen, men hvor kun den ene har rett på skattefradrag eller skattebegrensning med nye regler. Dette er en gruppe som fram til nå har hatt en skattefordel sammenlignet med samboere. For det andre kan det gjelde enkelte AFP- og alderspensjonister som hittil har blitt skattlagt under skattebegrensningsregelen og har netto negative kapitalinntekter (for eksempel som følge av høye renteutgifter på lån). De har fram til nå hatt en høyere verdi av rentefradraget enn alle andre skattytere.

Som beskrevet i Prop. 59 S (2010–2011) gis overgangsreglene for at de aktuelle gruppene skal få tid til å tilpasse seg det nye skattenivået. De omfatter alle som oppfyller gitte, objektive kriterier, og er ikke skjønnsbaserte. Det er lagt opp til at reglene skal være praktisk håndterlige for skatteetaten, og at skattyterne skal få skattereduksjonen automatisk ved skatteoppgjøret. Det er særlig skattytere med lave inntekter som skjermes.

De det gjelder vil få kompensert en andel av skatteskjerpelsen over et bunnivå som er lagt inn av administrative hensyn (600 kroner for enslige og 1 200 kroner for ektepar). Desto lavere inntekt, desto mer av skjerpelsen blir kompensert. Enslige med samlet bruttoinntekt under 220 000 kroner og ektepar med samlet bruttoinntekt under 330 000 kroner, vil få kompensert hele skjerpelsen over bunnivået. Ved stigende bruttoinntekt reduseres kompensasjonen, inntil den faller helt bort ved en bruttoinntekt på 440 000 kroner for enslige og 770 000 kroner for ektepar. I 2012 og 2013 trappes kompensasjonen gradvis ned, inntil alle pensjonistene skattlegges etter ordinære regler i 2014.

Les forskriften her