Forsvarsdepartementet Norge

Forsvarssektoren på rett vei

Nyhet   •   okt 20, 2010 11:46 CEST

– Jeg er glad for at vi ser en klar forbedring når det gjelder økonomistyring og fakturaflyt i forsvarssektoren, sier forsvarsminister Grete Faremo i forbindelse med at Riksrevisjonen 19. oktober la frem sin revisjonsrapport for regnskapsåret 2009.

Selv om utviklingen på de fleste områder går rett vei, er det fortsatt utfordringer knyttet til forsvarssektoren. Riksrevisjonen har blant annet bemerkninger til Forsvarets operative evne og Forsvarets sanitet (FSAN). Statsråden legger vekt på at hun tar Riksrevisjonens merknader meget alvorlig.

– Vi skal ha god styring i forsvarssektoren. Målet er effektiv ressursbruk, god intern kontroll og forsvarlig forvaltning. Vi har hatt en betydelig forbedring på flere av disse områdene de senere år, men det tar tid å komme helt i mål, sier forsvarsministeren.

Operativ evne
Utviklingen av operativ evne er i all hovedsak som forutsatt i langtidsplanen, i forhold til målsettingene for 2009 vurderes den som god.

Gjennom bevilgningsøkning og interneffektivisering skal den operative virksomheten fortsatt prioriteres og videreutvikles. Dette kommer også tydelig frem i budsjettet for 2011, der alle forsvarsgrenene får økt sine økonomiske rammer. Det pågår også et arbeid med interneffektivisering i Forsvaret, og en justering av personellstrukturen fra støttevirksomhet til operativ aktivitet og styrkeproduksjon.

– Det legges opp til at øvings- og treningsaktiviteten skal økes, i tråd med langtidsplanens forutsetninger, slik at ambisjonen for styrkeproduksjon nås i løpet av langtidsperioden, sier forsvarsminister Faremo.

Forsvarsdepartementets vurdering er at antall stridsklare flygere for kampflyvåpenet var tilfredsstillende i 2009. Samtidig forventes antall kampklare flygere å øke som resultat av økt flyaktivitet og et større antall tilgjengelige flygere etter hvert som disse vender tilbake til operativ tjeneste fra pågående videreutdannelse.

For 2009 vil departementet påpeke at produksjonsmålet for kampflytimer ble nådd. Flytimeaktiviteten skal etter planen, som resultat av bedret materielltilgjengelighet, øke frem mot 2012.

Forsvarets sanitet
– Jeg tar Riksrevisjonens kritikk av internkontrollen i Forsvarets sanitet meget alvorlig. Samtidig vet jeg at forsvarssjefen og ny sjef ved Forsvarets sanitet har tatt tak i forholdene som er påpekt for å sikre at disse utbedres, sier Faremo.

– Forsvaret har tatt viktige grep for å bedre kompetansen innenfor materiellforvaltning og driftsanskaffelser, og Forsvarsdepartementet forventer at dette vil gi en bedret situasjon også for Forsvarets sanitet, sier forsvarsministeren.

Det er iverksatt tiltak for å rekruttere fagmedisinsk personell, herunder høyt kvalifiserte anestesileger og kirurger.

– Jeg vil fremheve at legedekningen for personell i utenlandsoperasjoner er god, sier Faremo.