Landbruks- og matdepartementet

Fosfortallene i vestre Vansjø på vei ned

Nyhet   •   okt 27, 2010 09:22 CEST

De siste vannprøvene fra vestre Vansjø er analysert av NIVA og årets tall er klare. Både fosfor- og algeverdiene fortsetter å gå ned. De siste ni årene har fosforinnholdet i vestre Vansjø vist en nedadgående trend og tallene har ikke vært lavere siden 1989.

Systematisk overvåkning i Vansjø startet på begynnelsen av 80-tallet og så lave tall som i sommer har kun blitt målt fem ganger tidligere i perioden.

Flommen i 2000 førte til en kraftig forverring av vannkvaliteten (målt som fosfor), men har siden den gang gradvis forbedret seg. Forskningsmiljøene har vært usikre på om forbedringen etter 2006 er knyttet til selvrensing etter flommen eller om iverksatte tiltak også har hatt positiv effekt. Utviklingen i vestre Vansjø viser at fosforverdiene har nådd et lavere nivå enn før flommen i 2000.


Fangdam. Foto: Torbjørn Kristiansen

Midler over Jordbruksavtalen
Partene i Jordbruksoppgjøret 2007 ble enige om å iverksette et 3-årig utviklingsprosjekt i nedbørfeltet til vestre Vansjø, for perioden 2008-2010. Prosjektet gjennomføres av Fylkesmannen i Østfold og omfatter utprøving av nye tiltak for redusert avrenning av fosfor. Det har blitt avsatt 1 million kroner pr år som skal nyttes til kompensasjon for gårdbrukere som deltar i prosjektet. I tillegg er det brukt 0,5 millioner kroner for å stimulere til bygging av flere fangdammer, ved å gi et høyere tilskudd enn normalt. SLF tildeler midlene og følger opp prosjektet med rapportering.

God oppslutning hos gårdbrukerne
Tiltakene har foruten bygging av fangdammer omfattet jordarbeidingstiltak, buffersoner, grasdekte vannveier, utvelgelse av arealer mht miljøvennlig egnethet for ulike produksjoner, håndtering av husdyrgjødsel og redusert fosforgjødsling. Prosjektet omfatter intensiv rådgivning og bøndene må dokumentere hva som gjøres. Det er inngått flerårige kontrakter med hvert enkelt foretak. Det er god oppslutning hos gårdbrukerne om tiltakene.