Forsvarsdepartementet Norge

Fremtidig kampflybase – prosessen videre

Nyhet   •   feb 02, 2010 17:33 CET

Forsvarsdepartementet vil i løpet av mars sende en rapport fra det pågående arbeidet med valg av kampflybase ut på høring. Høringsinnspillene vil inngå i det videre arbeidet frem mot en anbefaling av hvor de nye F-35 kampflyene skal lokaliseres.

Valg av fremtidig kampflybase er en svært viktig beslutning for Forsvaret så vel som de berørte lokalsamfunn. Lokaliseringsspørsmålet har betydelige økonomiske og praktiske implikasjoner, og må håndteres i en helhetlig sammenheng.

Bodø, Ørland og Evenes, samt kombinasjoner av disse, er aktuelle lokaliseringsalternativer. Det pågår et arbeid i Forsvarsdepartementet for å utrede disse alternativene. Utredningen foregår i tett samarbeid med Forsvaret.

I løpet av mars vil en rapport fra utredningsarbeidet sendes ut på alminnelig høring. Denne vil ikke inneholde en anbefaling av basevalg, men omfatte analyser og vurderinger av operative forhold, trenings- og infrastrukturbehov, styrkeproduksjon, støy, samt distrikts- og regionalpolitiske konsekvenser.

Rapporten vil, sammen med innspillene fra høringen og eventuelle oppfølgende utredningsarbeid, danne grunnlaget for regjeringens behandling av lokaliseringssaken.

Først når alle disse delene er klarlagt vil det være grunnlag for en anbefaling av baselokalisering som er kostnadseffektiv og rasjonell både i et kortsiktig og langsiktig perspektiv. Regjeringen vil legge en slik anbefaling frem for Stortinget i løpet av inneværende år.