Landbruks- og matdepartementet

Frivillig skogvern en suksess

Nyhet   •   okt 20, 2010 11:43 CEST

Frivillig vern av skog er en vellykket verneform som senker konfliktnivået men ikke kvaliteten på skogvernet. Det er konklusjonen i en evaluering Direktoratet for naturforvaltning har gjennomført fem år etter at de første skogområdene ble vernet etter prinsippene for frivillig vern.

DN viser til en ekstern evaluering av verneformen, utført av NINA og NIBR og  anbefaler Miljøverndepartementet å videreføre denne verneformen.

Frivillig vern av skog er et samarbeidsprosjekt mellom Norges Skogeierforbund og Direktoratet for naturforvaltning, der også fylkesmennene deltar.  Partnerskapet mellom Norges Skogeierforbund og Direktoratet for naturforvaltning gir klare resultater. Skogeiere har stort trykk på arbeidet med vern av egen skog og dette viser at skogbruket bidrar gjennom samspill og samarbeid for å finne gode løsninger.


Frivillig vern av skog er en vellykket verneform som senker konfliktnivået men ikke kvaliteten på skogvernet. Foto: Bård Løken, Samfoto

- Dette er et godt eksempel på at partnerskap bidrar til å løse miljøoppgaver, sier landbruks- og matminister Lars Peder Brekk.

DN vurderer ut fra evalueringen og erfaringene med arbeidet med frivillig vern, at arbeidsformen fungerer etter hensikten: Konfliktnivået i skogvernet er kraftig redusert samtidig som det faglige nivået på skogvernet opprettholdes. Skogeiersamvirket arbeider mye med å få best mulig arrondering av de tilbudene de kommer med, og i samråd mellom vernemyndigheter, skogeiere/skogeiersamvirket og evt registranter, blir det prøvd å få til best mulig arrondering av nye verneområder, ifølge DN. I det videre arbeidet er målet å fokusere på prioriterte skogstyper for å øke vernekvaliteten ytterligere. DN viser imidlertid til at frivillig vern åpner for en mer dynamisk verneprosess, der verneområdene kan utvides fortløpende noe som bidrar til å øke kvaliteten på vernet. Det er eksempler på frivillig vern-områder der det nå er gitt tilbud om andregangs utvidelse.

- Når DN foreslår å videreføre ordningen med frivillig vern, viser at partnerskapet mellom skogeiere og myndighetene fungerer og gir resultater, sier Brekk.