Mattilsynet gammel

Gjennomgang av regelverket for organisk gjødsel

Nyhet   •   des 09, 2009 10:02 CET

Landbruks- og mattdepartementet har varslet en helhetlig gjennomgang av regelverket for organisk gjødsel. Målet er å øke resirkuleringen av næringsstoffene og redusere utslippene fra jordbruket til luft og vann. Også forhold knyttet til biorest, slam og miljøgifter vil bli vurdert. Relevante organisasjoner og institusjoner som har innspill til denne gjennomgangen eller til forskrift om gjødselvare mv. av organisk opphav generelt, kan rette dem til Mattilsynet innen 20. januar 2010.

Arbeidet med rammedirektivet for vann, Gøteborgprotokollen om sur nedbør og klimaarbeidet har synliggjort et behov for en gjennomgang av regelverket knyttet til organisk gjødsel generelt og husdyrgjødsel spesielt.

Forskrift om gjødselvare mv. av organisk opphav forvaltes i fellesskap av Landbruks- og matdepartementet, Miljøverndepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet. Gjennomgangen blir koordinert fra Landbruks- og mattdepartementet, i tett samarbeid med de andre departementene, Mattilsynet og Statens Landbruksforvaltning. Den foreløpige tidsplanen for arbeidet er utredninger frem til juni 2010 og høring av nytt regelverk i november 2010.

Mattilsynet har forvaltningsansvaret for forskriften. Mattilsynet er opptatt av tidlig involvering av relevante instanser. I samråd med Landbruks- og mattdepartementet går Mattilsynet derfor ut med informasjon om den kommende gjennomgangen av regelverket.

Relevante organisasjoner og institusjoner som har innspill til denne gjennomgangen eller forskriften generelt bes rette dem til Mattilsynet og merke det med saksnummer 2009/168854.

Vi ber om at innspill blir gitt innen 20. januar 2010.

Kontaktperson i Mattilsynet
Torhild Tveito Compaore, rådgiver i seksjon planter, økologi og GM, hovedkontoret
Telefon: 64 94 43 29