Landbruks- og matdepartementet

Grønn omsorg i storbyen

Nyhet   •   feb 14, 2011 16:32 CET

 

I 2009 ble det etablert et dagtilbud for hjemmeboende personer med demens på Skjerven gård i Oslo. Nå har Kirkens Bymisjon fått forskningsmidler til å se på virkningen av demensprosjektet "Grønn omsorg i storbyen".

Satsingen "Grønn omsorg i storbyen" er et samarbeid mellom Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo, Skjerven gård og Fylkesmannens landbruksavdeling. Det er Oslo kommune som finansierer prosjektet. Nå har det er det regionale forskningsfondet for Oslo bevilget midler til et seks månders forskningsprosjekt i regi av Kirkens Bymisjon Oslo. Fylkesmannen i Oslo og Akershus samarbeider om prosjektet.

Til grunn for søknaden som nå er innvilget, ligger en systematisk evaluering av dagtilbudet for personer med demens på Skjerven gård i Maridalen. En foreløpig oppsummering antyder at tiltaket har bidratt til å bremse sykdomsutvikling, pårørende rapporterer om vesentlig bedret livssituasjon, og det er for enkelte brukere sannsynlig at deltagelse har utsatt innsøkning til heldøgns omsorg.

Inn på tunet-løftet i kommunene
Den nasjonale satsingen "Inn på tunet-løftet i kommunene 2010 - 2013” skal styrke tjenesteutviklingen i kommunene, gjennom tverrsektorielt samarbeid og forankring i kommunale planer og strategier. Landbruks- og matminister Lars Peder Brekk og Kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete lanserte i februar 2010 "Inn på tunet-løftet" på Skjærven gård i Maridalen, Olso. Det er satt av 18 millioner kroner over 3 år til satsingen. I 2010 ble det fordelt 6 millioner kroner til 25 prosjekter som 37 kommuner står bak.