Mattilsynet gammel

Har du sikret fjøs og stall mot brann?

Nyhet   •   feb 09, 2010 08:51 CET

De siste fire år har antall branner i driftsbygninger økt. I 2009 ble det registrert 223 branner. Det finnes en rekke krav om brannsikring og brannalarm i husdyrrom, og som dyreeier må du sette deg inn hva som gjelder for ditt dyrehold. Du kan selv gjøre mange tiltak for å forebygge brann og redusere skadeomfanget. Fjern mulige brannfeller, lag kriseplan og øv på brannslukking og evakuering.

I følge tall fra Landbrukets brannvernkomité var det totalt 223 branner i driftsbygninger i landbruket i 2009. De siste årene har antall branner økt. I 2008 ble det registrert 198 branner, i 2007 150 og i 2006 var tallet 122. (Se lenke til høyre, Statistikk - Branner i landbruket).

Dyreeier er ansvarlig
- Mattilsynet ser at vi har hatt en uheldig utvikling når det gjelder branner i husdyrrom de fire siste årene. Det er viktig å understreke at det er dyreeier som er ansvarlig for brannsikkerhet og forbyggende arbeid i sin virksomhet. De forskriftene som gjelder på dette område stiller klare krav som må følges, sier Kristina Landsverk, tilsynsdirektør i Mattilsynet.

Krav om brannsikring og brannvarsling
I forskriftene for velferd og hold av produksjonsdyr stilles det blant annet krav til brannsikring, brannvarsling, brannslukningsutstyr og rømningsveier. Brannsikkerhet er omtalt i § 16 for småfe, storfe og gris, i § 15 for høns og kalkun og i § 12 for hest. (se lenker i høyre spalte)

Generelt gjelder følgende:

 • Bygningen (husdyrrommet) skal ha rømningsveier som dyrene kan evakueres (gjelder ikke for høns og kalkun).
 • Ventilasjonssystemet skal være konstruert slik at brann- eller røykgasser ikke trekker inn i husdyrrom.
 • Det skal være slukkeutstyr, enten brannslange koblet til vannanlegg eller brannslukkingsapparat i bygningen. Brannslukningsutstyret skal plasseres slik at det er lett å få tak i dersom det oppstår brann.
 • I bygninger som har over et visst antall dyr skal ha installert brannvarslingsanlegg (se forskriftene om velferd for de enkelte dyreslagene – lenker i høyre spalte).

Les mer om Mattilsynets krav til brannsikring og alarm i husdyrrom ved å følge lenke i høyre spalte.

Elektriske installasjoner og utstyr er vanligste årsak til brann
I følge Landbrukets brannvernkomité er feil bruk av elektrisk utstyr og feil/mangler ved det elektriske anlegget skyld i 70-80 prosent av kjente brannårsaker i landbruket. Høy fuktighet og mye støv stiller store krav til utstyret. Den siste tiden har vi sett at særlig ventilasjonsvifter har vært en brannårsak. Husk å følge relevante regler og krav til montering, plassering og bruk av utstyr og installasjoner.

Under kan du se de viktigste rådene fra Landbrukets brannvernkomité for å sikre driftsbygninger mot brann.

Generelle råd – forebygging av brann:

 • Orden, renhold og generelt vedlikehold er kanskje det viktigste – og enkleste – forebyggende tiltak du gjør for å redusere risikobildet på din gård.
 • Ta regelmessig en runde på gården og se etter forhold som kan skape risikosituasjoner i forhold til brann.
 • Sørg for regelmessig tilsyn av det elektriske anlegget, samt tilsyn og service på brannvarslere og brannslukkere. Alarmsystemer skal prøves jevnlig, og kontroll av el.-anlegget minimum hvert 3.år er lovpålagt.
 • Hold sikringsskapet rent og lukket, og skru sikringene godt til minst et par ganger i året. Vegg- og takfester til lamper og ovner må skiftes dersom de er angrepet av rust eller svekket på annen må te. Ikke la utstyr henge i kontakter eller ledninger, men sørg for gode, sterke avlastere.
 • Ikke tildekk motorer, lamper, ovner og annet elektrisk utstyr, og sørg for at de er rengjort og hele.
 • Bruk skjøtekabel av gummi. Plastkabel i skjøteledning er ikke godt nok i landbruksmiljø. På grunn av mulighet for varmgang må du alltid trekke ut hele kabelen – ikke la den ligge kveilet i kabeltrommel.
 • Overspenningsvern er et enkelt og kostnadseffektivt tiltak mot skader på det elektriske anlegget. Skader som oppstår på elektriske anlegg og apparater i forbindelse med lyn og tordenvær kan senere være årsak til brann.
 • Jordfeilbryter er påbudt i husdyrrom, men det anbefales på hele det elektriske anlegget på gården.
 • Er du nødt til å høste halm og høy uten at det har nådd lagringssikker tørrstoffprosent, må du plassere dette ute i god avstand fra bygningene.
 • Skal du foreta sveising eller smergling utenfor verkstedet, må du dekke til miljøet rundt så det ikke antenner, og du må sørge for å ha slukkemiddel i nærheten!

Seksjonering vil hindre brannspredning
Mange branner starter utenfor husdyrrommet, men kan spre seg til fjøs og stall. For å verne om dyra er det viktig at fjøset eller stallen er en egen branncelle med tette brannhindrende vegger og tak. Er det et stort antall dyr, bør det vurderes å lage flere seksjoner. Også ved flere dyrearter eller flere husdyrrom i samme bygning bør det være brannseksjonering mellom hver avdeling. Tekniske rom er ofte de ”farligste”, da mange branner oppstår der. Seksjonering av disse vil hindre brannen i å spre seg. Tenk over om røykgasser kan spre seg i bygningen.

Lag beredskapsplan og gjennomfør brannøvelser
Det er viktig at alle som bor eller jobber på gården/stedet har kunnskap om brannslukningsutstyr, rømningsveier og rutiner som skal følges ved brann. Sjekk daglig at evakueringsmulighetene fra fjøs og stall ikke er blokkert. Veien ut skal være fri for hinder og lett å forsere for dyrene.

En brann i en tradisjonell driftsbygning vil utvikle seg svært raskt, så det er viktig at alle vet hva de skal gjøre, og at det trenes på brannslukning og evakuering av mennesker og dyr. Det er vanskelig å evakuere dyr som har panikk, ofte søker dyrene inn igjen i bygningen når de blir redde. Tenk lett adkomst. Dersom dyrene har muligheter til å bruke rømningsveiene daglig, eller om man trener på evakuering fra tid til annen, vil det hjelpe. Husk at du må ha en oppsamlingsplass for dyrene ute.

Se alle anbefalingene om sikring av driftsbygninger fra Landbrukets brannvernkomité i lenke til høyre. Du kan også ta kontakt med ditt lokale brannvesen for å få råd og veiledning. Spør om de kan bidra eller delta på en brannøvelse på gården din.

 

Kontaktpersoner i Mattilsynet:
Seniorrådgiver Stein E. Fiskum, tlf. 23 21 65 80.
Seniorrådgiver Rolf Horntvedt, tlf. 64 97 25 61.