Landbruks- og matdepartementet

Helsetilstanden i norsk barskog

Nyhet   •   okt 20, 2010 11:48 CEST

Helsetilstanden i norsk barskog betegnes som tilfredsstillende. Dette framgår av årsrapporten fra Overvåkingsprogram for skogskader for 2009. Både kronetetthet og kronefarge for gran, furu og bjørk har på landsbasis utviklet seg positivt.

For bjørk er det imidlertid observert lav gjennomsnittlig kronetetthet og færre trær med grønn, frisk farge, særlig hos de eldste bjørketrærne. Spesielt for dette året ble det ble funnet en del tørre og døde grantrær i alderen 40 til 60 år i fylkene på vestsiden av Oslofjorden. Det antas at tørke og svekket helsetilstand i tidligere år, spesielt på forsommeren, kan være en utløsende faktor for senere tørkedød, barkbilleangrep og soppsykdommer.


Helsetilstanden i norsk barskog betegnes som tilfredsstillende. Foto: LMD

Færre skader i 2009
I 2009 ble det registrert betydelig færre skader på trærne sammenliknet med tidligere år. Imidlertid er fortsatt 12 % av bjørketrærne angrepet og skadet av insekter, hovedsakelig av fjellbjørkemåleren, i Nord-Norge og nordøstlige fjellstrøk i Sør-Norge. Likevel er dette en halvering sammenliknet med året før som var et stort skadeår for lauvtrær.

Overvåkingsprogram for skogskader
Registreringen i Overvåkingsprogrammet for skogskader utføres på to sett overvåkingsflater, og inngår også i den nasjonale overvåkingen av tilførsel av langtransporterte luftforurensninger. Programmet er finansiert av Landbruks- og matdepartementet og Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif). I tillegg er observerte skogskader rapportert inn via ”skogskader på internett”.  Skog og landskap rapporterer resultatene sammen med Norsk institutt for luftforskning (NILU).

Skog og landskap (Norsk institutt for skog og landskap) er et nasjonalt institutt for kunnskap om arealressurser. Instituttet formidler kunnskap til myndigheter, næringsliv og allmennhet for å sikre bærekraftig forvaltning og verdiskapning knyttet til arealressursene. Skog og landskap er organisert under Landbruks- og matdepartementet.