Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

Høring av regelverket om offentlige anskaffelser

Nyhet   •   feb 01, 2011 09:20 CET

EU-kommisjonen har nå regelverket om offentlige anskaffelser ute på høring. Kommisjonen inviterer alle interesserte, også norske, til å komme med innspill innen 18. april 2011. Siktemålet er å få synspunkter og erfaringer, samt forslag til forbedringer av dagens regler.

Høringen ble publisert 27. januar. Den favner bredt og inneholder 114 spørsmål, blant annet om forenkling av anskaffelsesprosedyrene og bruken av offentlige anskaffelser til å fremme hensyn på andre politikkområder, som for eksempel miljø.

Offentlige anskaffelser utgjør ca 17 % av EU-landenes bruttonasjonalprodukt. EU-kommisjonen er opptatt av at offentlige anskaffelser bidrar til effektiv bruk av offentlige ressurser, og fremmer vekst og sysselsetting. Det er derfor behov for å klargjøre regelverket og forenkle prosedyrene.

Her finner du grønnboken og tilhørende høringsdokumenter
Dokumentene foreligger ikke på norsk.

Kommisjonen inviterer alle interesserte til å komme med innspill innen 18. april 2011. Innspill sendes på e-post og i wordformat til:

FAD mottar gjerne kopi av innspillet. Skal vi ha mulighet for å hensynta deres innspill i departementets eget høringsinnspill, må vi ha kopi av innspillet senest 4. april 2011.

Kopi til FAD sendes enten som eller ordinært brev:
Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet
Postboks 8004 Dep
0030 Oslo

Høringsinnspillene vil, sammen med analyser og undersøkelser Kommisjonen selv foretar, danne grunnlag for forslag til endringer i regelverket, som Kommisjonen planlegger å fremme tidlig i 2012.

Hva er en grønnbok?
En "grønnbok" er betegnelsen på et dokument fra EU-Kommisjonen som analyserer spørsmål og gir forslag på mulige tiltak i EU-regi. Grønnboken fungerer som et slags diskusjonsgrunnlag. Formålet er å skape debatt og starte en høringsprosedyre på området.