Mattilsynet gammel

Høring – avgjørelser av søknader om bruk av helsepåstander og endring av gjennomføringsbestemmelser

Nyhet   •   feb 14, 2010 19:57 CET

Mattilsynet sender utkast til forskrift om endring av forskrift om ernærings- og helsepåstander på næringsmidler på høring. Forskrift om ernærings- og helsepåstander vil tre i kraft 1. mars 2010 og vil implementere forordning (EF) nr 1924/2006 om bruk av ernærings- og helsepåstander på næringsmidler (påstandsforordningen) i norsk regelverk.

Avgjørelser av søknader om bruk av helsepåstander
Utkastet til forskrift skal gjennomføre forordning (EF) nr. 984/2009, forordning (EF) nr. 1025/2009, forordning (EF) nr. 1168/2009 om innvilgelse og avslag på bruk av helsepåstander på næringsmidler, andre enn de som gjelder påstander om redusert sykdomsrisiko og barns utvikling og helse, og forordning (EF) nr. 983/2009, forordning (EF) nr. 1024/2009, forordning (EF) nr. 1167/2009 om innvilgelse og avslag på bruk av helsepåstander på næringsmidler som gjelder påstander om redusert sykdomsrisiko og barns utvikling og helse, i norsk regelverk. Forordningene gjelder avgjørelser av søknader fra virksomheter om å benytte de ulike helsepåstandene, og de inneholder avgjørelser av 46 søknader om bruk av helsepåstander etter artikkel 13(5) og artikkel 14 i påstandsforordningen. Forordningene inneholder totalt 18 innvilgelser og 28 avslag. Alle innvilgelsene gjelder påstander etter artikkel 14.

Endring i gjennomføringsbestemmelsene vedrørende søknader om godkjenning av helsepåstander
Forskriften implementerer også forordning (EF) nr. 1169/2009 om endringer i forordning (EF) nr 353/2006 som fastsetter gjennomføringsbestemmelser vedrørende søknader om godkjenning av helsepåstander, jf artikkel 15 i forordning (EF) nr 1924/2006. Forordning (EF) nr 1169/2009 er hjemlet i påstandsforordningen artikkel 15(4) som fastsetter at Kommisjonen skal fastsette gjennomføringsbestemmelser for søknadsprosedyrene etter artikkel 15, herunder krav til hvordan søknadene om bruk av helsepåstander utformes og innleveres. Forordning (EF) nr 1169/2009 innfører to nye bestemmelser i forordning (EF) nr 353/2008 om henholdsvis medlemslandenes gyldighetskontroll av søknader før de videresendes for behandling i EU-systemet, ny artikkel 7a, og tilbaketrekning av innsendte søknader, ny artikkel 7b.

Høringssvar
Vi ber om eventuelle høringssvar innen 7. april 2010.

Høringssvar merkes med saksnummer 2010/31233

Høringssvarene sendes til:

Mattilsynet, Hovedkontoret
Felles postmottak
Postboks 383
2381 Brumunddal

eller e-post, postmottak@mattilsynet.no

Kontaktperson i Mattilsynet
Anne J. Børmark, seniorrådgiver, seksjon for forbrukerhensyn – hovedkontoret, tlf. 23 21 66 31.

Last ned: