Mattilsynet gammel

Høring: Kortere periode med tomme husdyrrom etter klassisk skrapesjuke

Nyhet   •   des 01, 2009 16:37 CET

Ved påvisning av klassisk skrapesjuke, må husdyrrom stå tomme etter at småfeflokken er avlivet og rommene er vasket og desinfisert. Dette tidsrommet foreslås redusert fra tre til to år. Bestemmelsen kan fjernes fra bekjempelsesforskriften fordi den allerede reguleres gjennom TSE-forskriften. Videre flyttes andre bestemmelser om skrapesjuke fra bekjempelsesforskriften til Retningslinjer for bekjempelse av skrapesjuke.

Mattilsynet sender på vegne av Landbruks- og matdepartementet ut på høring utkast til forskrift om endring i forskrift 27. juni 2002 nr. 732 om bekjempelse av dyresjukdommer. Høringsfristen er 25. januar 2010.

Det nasjonale bekjempelsesprogrammet for skrapesjuke ble innført i 1997. Ved påvisning av klassisk skrapesjuke måtte husdyrrommene stå tomme i to år etter vask og desinfeksjon. Denne tomperioden ble senere utvidet til tre år på grunn av EØS-bestemmelser. EU har imidlertid redusert perioden til to år, så Norge kan nå gjeninnføre kravet om to år. Resten av bestemmelsene i § 23 foreslås også opphevet. Praksisen foreslås imidlertid videreført i retningslinjer for bekjempelse av skrapesjuke.

Høringssvar
Kommentarer til utkastet sendes på e-post til: postmottak@mattilsynet.no, stilet til Mattilsynet, Hovedkontoret, Seksjon landdyrhelse og fôr og merket med: sak 2009/130870 bekjempelsesforskriften § 23. Det er også mulig å sende papirbasert svar til Postboks 383, 2381 Brumunddal (ikke nødvendig med begge deler).

Kontaktperson i Mattilsynet
Kristin Ruud Alvseike, seniorrådgiver/veterinær, seksjon landdyrhelse og fôr, hovedkontoret
Tlf. 23 21 65 66