Mattilsynet gammel

Høring om endring av TSE-regelverket – ”TSE-høring 1-2010”

Nyhet   •   feb 14, 2010 19:53 CET

Det foreslås å innføre forbud i Norge mot fôring av fiskemel til drøvtyggere. Mattilsynet sender forslag til endring av forskrift 30. mars 2004 nr. 595 om forebygging av, kontroll med og utryddelse av overførbare spongiforme encefalopatier (TSE) på høring.

EU innførte et forbud mot bruk av fiskemel i fôr til drøvtyggere i 2000. Norge har med faglig begrunnelse unnlatt å gjennomføre forbudet i norsk rett. EFSAs overvåkingsorgan (ESA) startet i 2009 formelle prosedyrer for å følge opp at fôringsforbudet også gjennomføres i Norge. Det er derfor nå besluttet å gjennomføre forbudet, selv om Norge vil fortsette å arbeide for å endre dette forbudet i EU.

Det foreslås å innføre forbud mot fôring av fiskemel til drøvtyggere. Dette innebærer at all produksjon av drøvtyggerfôr med fiskemel vil måtte opphøre så snart forskriftsutkastet er fastsatt. Det er likevel foreslått en overgangsordning slik at fôr som er produsert før forbudet inntreffer, vil kunne benyttes til fôring i inntil fire måneder.

Som en konsekvens, foreslås det samtidig å oppheve forskrift 29. mars 2007 nr. 511 om forbud mot bruk av animalske proteiner i fôr til produksjonsdyr.

På vegne av Landbruks- og matdepartementet og Fiskeri- og kystdepartementet sender Mattilsynet derfor forslag til endring av forskrift 30. mars 2004 nr. 595 om forebygging av, kontroll med og utryddelse av overførbare spongiforme encefalopatier (TSE) på høring.

Høringsfrist er 26. mars 2010

 

Høringssvar
Merkes med: saksnummer (2010/14630, TSE-høring 1-2010), og sendes til:

Mattilsynet, Hovedkontoret
Felles postmottak, Postboks 383,
2381 Brumunddal

eller som e-post til: postmottak@mattilsynet.no

Kontaktperson i Mattilsynet:
Keren Bar-Yaacov, avdelingsdirektør, seksjon landdyrhelse og fôr, Mattilsynets Regelverksavdeling tlf. 23 21 68 40.

Last ned: