Justis- og politidepartementet

Høring om europeisk salgslov ved grensekryssende avtaler

Nyhet   •   nov 25, 2011 10:46 CET

Justisdepartementet sender i dag på høring EU-kommisjonens forslag til forordning om en europeisk salgslov ved grensekryssende avtaler, KOM (2011) 635. Det vil være opp til kontraktens parter å velge hvorvidt de ønsker å bruke de europeiske reglene. Forslaget omfatter kontrakter mellom forbrukere og næringsdrivende, samt kontrakter mellom næringsdrivende hvorav minst én av partene er liten eller mellomstor bedrift (SMB). Instrumentet omhandler avtaler om kjøp av ting, levering av digitale ytelser og tjenester tilknyttet disse avtaletypene.

Dersom den foreslått forordningen vedtas, vil den gjelde direkte i alle EUs medlemsstater. Dersom forordningen anses EØS-relevant, må den som følge av EØS-avtalen gjennomføres i norsk rett som sådan. Forslaget innebærer dermed at den europeiske salgsloven vil bli en integrert del av rettssystemet til det enkelte medlemsland i EØS. Det vil si at alle EØS-stater vil ha lovregler som tillater at kjøper og selger kan velge å benytte den europeiske salgsloven ved grensekryssende kontrakter. Hensikten er at dette skal lette adgangen til å handle over grensene. Blant annet er det EU-kommisjonens målsetning at forbrukere i mindre grad skal oppleve at selger nekter å selge til forbrukere i forbrukerens hjemland som følge av at selgeren ikke kjenner rettsreglene som gjelder der. Dette er  ifølge Kommisjonen en situasjon som særlig rammer mindre medlemsstater med små markeder hvor forbrukerne opplever en begrenset tilgang på varer og tjenester sammenlignet med forbrukere i større land.

Forordningen oppstiller de grunnleggende reglene om instrumentets art og virkeområde. Vedlegg I inneholder de konkrete reglene av avtale- og kjøpsrettslig art, herunder regler om urimelige avtalevilkår, kjøp av fysiske ting og digitale ytelser, samt tjenesteavtaler knyttet til disse avtaletypene.  Forslaget er omfattende og det er for tidlig nå å redegjøre for detaljene i regelverket og hvordan disse forholder seg til gjeldende norsk rett. Vedlegg II inneholder et standardinformasjonsskjema som skal gis til forbrukerkjøpere. Informasjonsskjemaet gir en kort oversikt over de viktigste rettighetene forbrukeren har som følge av den europeiske kjøpsloven.

Justisdepartementet ber om høringsinstansenes synspunkter på forslaget til forordning om en europeisk salgslov ved grensekryssende avtaler. Justisdepartementet ønsker å klarlegge  konsekvensene det vil innebære for norsk rett, herunder norske forbrukere, om forslaget fra EU-kommisjonen skulle bli gjennomført i sin nåværende form. Videre ønskes belyst hvilket behov det er for at norske myndigheter skal arbeide for endring av forslaget når dette behandles i EUs organer.