Finansdepartementet Norge

Høringsnotat om moms på kultur- og idrettsområdet

Nyhet   •   feb 16, 2010 15:50 CET

Finansdepartementet har i dag sendt ut et høringsnotat med forslag til endringer i merverdiavgiftsregelverket på kultur- og idrettsområdet. Kulturmomsutvalgets utredning har tidligere vært på høring, og skisse til endringer ble presentert i budsjettet for 2010.

I statsbudsjettet ble det uttalt at Regjeringen tar sikte på å fremme en proposisjon for Stortinget med forslag om ikrafttredelse 1. juli 2010. For å rekke dette er høringsfristen satt til fire uker.

Kulturområdet
I tråd med det som tidligere er varslet på kulturområdet foreslås det å innføre avgiftsplikt

  • med en sats på 8 prosent for inngangspenger til museer, gallerier, fornøyelsesparker og opplevelsessentra. På bakgrunn av blant annet innspill i høringen foreslås det at unntaket for scenekunst videreføres (adgang til teater, konserter, opera mv.).
  • med en sats på 8 prosent på omvisningstjenester som guiding og lignende.
  • med en sats på 25 prosent ved formidling av de tjenestene på kulturområdet som nå foreslås å bli avgiftspliktige.

Idrettsområdet
Også på idrettsområdet er høringsforslaget i samsvar med det som er tidligere varslet. Dagens unntak for den frivillige delen av idretten - det vil i hovedsak si den kretsen som i dagligtale omtales som idrettslag – foreslås videreført, mens det foreslås å ilegge den mer profesjonelle/kommersielle delen av idretten en avgiftsplikt med 8 prosent. 
Det foreslås å innføre avgiftsplikt med en sats på

  • 8 prosent ved omsetning av inngangsbilletter til idrettsarrangementer. Avgiftsplikt forutsetter at aktørene gjennomgående har billettinntekter på minimum 2 millioner kroner. Det er likevel lagt opp til at aktører som arrangerer leilighetsvise/enkeltstående arrangementer som eksempelvis norgesmesterskap med betalende tilskuere, ikke vil omfattes av avgiftsplikten. De nærmere vilkår for registrering foreslås fastsatt i forskrift.
  • 25 prosent på vederlaget ved formidling av adgang til å overvære idrettsarrangementer.
  • 8 prosent for betaling for trening mv. når tilbudet leveres av profesjonelle/kommersielle aktører. Idrettslag mv. blir ikke avgiftspliktig i den grad tilbudet hovedsakelig baseres på frivillig innsats.
  • 8 prosent også for undervisning i idrettsaktiviteter dersom undervisningen skjer i tilknytning til idrettsutøvelsen. Avgiftsplikten vil gjelde kun de profesjonelle kommersielle aktørene. Kun undervisning i avgiftspliktige idrettsaktiviteter omfattes av forslaget. Dette vil for eksempel kunne gjelde undervisning i idrettsaktiviteter i fotball-, og rideskoler mv. Undervisning i idrettsaktiviteter som skjer i tilknytning til utdanning og lignende er ikke omfattet av forslaget.
  • 8 prosent for korttidsutleie av idrettslokaler dersom lokalene skal brukes til utøvelse av idrett. Det er en forutsetning for avgiftsplikt at lokalene også brukes i virksomhet med avgiftspliktig omsetning av idrettstjenester eller avgiftspliktig omsetning av billettinntekter til idrettsarrangementer.
  • 25 prosent for omsetning og utleie av retten til å benytte idrettsutøvere (spillerrettigheter).

Kultur- og idrettsområdet får avgiftslette
Det totale inntektstapet for staten som følge av forslaget, anslås til om lag 360 millioner kroner årlig. Dette gir en tilsvarende gevinst for kultur- og idrettssektoren og for de som kjøper billetter til deres arrangementer. De fleste aktørene som vil bli omfattet av utvidelsen av avgiftsplikten antas å komme godt ut. Alle sektorer vil samlet sett få en positiv økonomisk effekt av endringen. Fordi de enkelte aktørene vil være i noe ulik økonomisk situasjon vil ikke gjennomsnittsanslaget være representativt for alle.

Det antas at prisene som betales for de ulike tjenestene ikke endres ved innføring av en lav merverdiavgiftssats på 8 prosent. Dette har sammenheng med at aktørene får utvidet fradragsrett for inngående merverdiavgift. En stor del av anskaffelsene er ilagt inngående merverdiavgift med 25 prosent.

For idrettslag mv. er det varslet at det tas sikte på å foreslå en rammestyrt momskompensasjonsordning for anleggsinvesteringer i regi av idrettslag, se pressemelding 18. desember 2009 fra Kulturdepartementet. I tillegg er det samlet bevilget nær 400 millioner kroner i 2010 til en ny og rammestyrt generell kompensasjonsordning for merverdiavgift for frivillige organisasjoner over Kulturdepartementets budsjett.

Bakgrunnen for høringsforslaget
I den offentlige utredningen NOU 2008: 7 Kulturmomsutvalget – Utvidelse av merverdiavgiftsgrunnlaget på kultur- og idrettsområdet ble det foreslått en bred utvidelse av merverdiavgiftsgrunnlaget på kultur- og idrettsområdet. Utredningen ble sendt på alminnelig høring 2. april 2008. Departementet mottok mange høringsinnspill. I statsbudsjettet for 2010 ble det som ledd i oppfølgingen av utvalgets arbeid, skissert en endring av merverdiavgiftsregelverket på kultur- og idrettsområdet, se avsnitt 3.2.2 i Prop. 1 S (2009-2010) Skatte-, avgifts- og tollvedtak.

På bakgrunn av blant annet innspill i høringsrunden og senere dialog med Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) ble det skissert en mer begrenset reform på kultur- og idrettsområdet enn det utvalget foreslo. Fordi skissen avvek fra utvalgets forslag ble det varslet en ny høring før lovforslag fremmes for Stortinget. Det ble uttalt at en tok sikte på en ikrafttredelse fra 1. juli 2010.

Den rammestyrte momskompensasjonsordningen for anleggsinvesteringer i regi av idrettslag, nevnt ovenfor, vil gjelde allerede fra 1. januar 2010.

På kulturområdet ble det varslet at Regjeringen vil foreslå avgiftsplikt med 8 prosent på blant annet inngangspenger til museer og gallerier, samt fornøyelsesparker og opplevelsessentra, noe som medfører en mer begrenset reform på kulturområdet ved at unntaket for blant annet scenekunst videreføres. På idrettsområdet ble det også lagt opp til en mer begrenset reform ved at det ble varslet at en tok sikte på at bare den mest profesjonelle delen blir omfattet av avgiftsutvidelsen og at idrettslag som i hovedsak baserer seg på frivillig innsats fortsatt skal unntas fra avgiftsplikten.

Høringsfristen er fire uker
For å kunne overholde tidsplanen om å innføre utvidet merverdiavgiftsplikt fra 1. juli 2010, er det nødvendig med en høringsfrist på fire uker. Kulturmomsutvalgets utredning var på høring i 2008, og skisse til endringer ble presentert i budsjettet for 2010. Som det ble lagt opp til i budsjettet har departementet også vært i dialog med idretten underveis. Høringsnotatet er sendt ut til et begrenset antall høringsinstanser, men alle interesserte er velkommen til å komme med innspill og synspunkter.

Les høringsnotsatet her.