Finansdepartementet Norge

IMF med ny vurdering av norsk økonomi

Nyhet   •   nov 23, 2011 11:33 CET

En delegasjon fra Det internasjonale valutafondet, IMF, overleverte i dag en uttalelse om norsk økonomi og økonomisk politikk. – Uttalelsen fra IMF er et viktig innspill i den økonomiske og politiske debatten i Norge. Jeg er glad for at IMF gir støtte til hovedlinjene i Regjeringens makroøkonomiske politikk, sier finansminister Sigbjørn Johnsen.

IMF-delegasjonen konkluderer med at norsk økonomi klarer seg godt til tross for uroen i internasjonal økonomi. Produksjonen er nå høyere enn før finanskrisen i 2008, og arbeidsledigheten er lav. Framover venter delegasjonen fortsatt moderat vekst i fastlandsøkonomien, i hovedsak understøttet av innenlandsk etterspørsel. I uttalelsen legger IMF vekt på at Norge er bedre rustet enn mange andre europeiske land til å håndtere forsterket uro i eurosonen. Økonomien er likevel sårbar hvis uroen fører til tap av tillit, lavere eksportetterspørsel, reduserte oljepriser eller til finansieringsproblemer for banksektoren.

- Norge er ikke isolert fra det som skjer i resten av verden. Vår beste beskyttelse er å holde orden i eget hus. Jeg er enig med IMF i at en stram finanspolitikk vil beskytte konkurranseevnen, og gi pengepolitikken rom til å være et førstelinjeforsvar dersom situasjonen forverrer seg internasjonalt, sier Johnsen.

I uttalelsen påpeker IMF-delegasjonen risikoen knyttet til høye boligpriser og et høyt gjeldsnivå i norske husholdninger. IMF viser til at makrovirkemidler bør brukes for å redusere slik risiko, og peker blant annet på Finanstilsynets retningslinjer for boliglån, høyere risikovekter for utlån til bolig, og styrking av kapitalen i bankene gjennom tilbakehold av utbytte og lønnspolitikk. IMF gir også råd om hvordan det institusjonelle rammeverket for makroovervåking i Norge kan innrettes.


- Det er viktig å styrke overvåkingen av finanssystemet som helhet for å bidra til finansiell stabilitet. Finansdepartementet tar sikte på å formalisere arbeidet med makroovervåking i Norge i løpet av første halvår 2012, sier Johnsen.

IMF-delegasjonen støtter innretningen av finanspolitikken som Regjeringen har lagt fram i statsbudsjettet for 2012. Delegasjonen har i denne vurderingen lagt vekt på det internasjonale risikobildet, og forutsatt bruk av makrovirkemidler. Delegasjonen har også merket seg at Norge har langsiktige utfordringer i finanspolitikken, som følge av økte utgifter til helse, pensjon og uføretrygd. Dette understreker behovet for fortsatt reform av trygdesystemet for å støtte insentivene til arbeid.

Delegasjonen vil på nyåret utarbeide en mer omfattende rapport som deretter vil bli diskutert i IMFs styre.

________________________

Pressekonferansen kan også sees på: Nett-TV på regjeringen.no

Norway 2011 article IV consultation: Concluding statement of the IMF mission