Wiersholm

Implementering av vikarbyrådirektivet og tiltakspakke

Nyhet   •   feb 02, 2013 09:22 CET

Det mye omtalte vikarbyrådirektivet innebærer at vikarbyråansatte skal likebehandles med fast ansatte i innleievirksomheten. EU direktivet fra 2008 har senere blitt innlemmet i EØS-avtalen. Sommeren 2012 vedtok Stortinget norsk gjennomføring av direktivet og ulike oppfølgingstiltak, den såkalte tiltakspakken, som skal sikre reell likebehandling og bedre vilkårene for de ansatte i den norske bemanningsbransjen. Nye regler i arbeidsmiljøloven §§ 14-12a og 14-12b trådte i kraft 1. januar 2013.

Bemanningbransjen og virksomheter som foretar innleie fra vikarbyråer m.v. bør særlig merke seg at både vikarbyråene og innleievirksomhetene er pålagt plikter etter tiltakspakken:

Vikarbyråer skal sørge for at utleide på en rekke områder har minst like gode vilkår som om de hadde vært fast ansatt i innleiebedriften. For å sikre en effektiv gjennomføring plikter vikarbyrået å gi sine ansatte tilstrekkelig informasjon til at de kan vurdere om egne lønns- og arbeidsvilkår oppfyller likebehandlingskravet. Vikarbyrået har også en dokumentasjonsplikt ovenfor innleier.

Tillitsvalgte hos innleier har innsynsrett i den innleide arbeidstakerens lønns- og arbeidsvilkår, og skal sammen med innleier drøfte bruken av innleid arbeidskraft. Fra 1. juli 2013 vil innleiebedriften også være solidaransvarlig for vikarbyråets plikt til å dekke lønn og annen godtgjørelse etter likebehandlingsprinsippet. 

Videre trådte i januar 2013 ny forskrift om innleie fra bemanningsforetak i kraft. Forskriften innebærer blant annet at reglene om adgangen til innleie og de nye likebehandlingsreglene, gjøres gjeldende også ved innleie til virksomheter som ikke sysselsetter arbeidstaker. Videre inneholder forskriften bestemmelser om taushetsplikt og straffansvar.

Endring i likestillingsloven

Likestillingsloven fikk i januar 2013 en ny bestemmelse som slår fast at arbeidstakere som er eller har vært i foreldrepermisjon har:

- rett til komme tilbake til samme eller tilsvarende stilling,

- rett til å nyte godt av alminnelige forbedringer i lønns- og arbeidsvilkårene, og

-  rett til å fremme lønnskrav og rett til lønnsvurdering på lik linje med ansatte som ikke har vært i permisjon 

Bestemmelsen kodifiserer gjeldende rett og skal tydeliggjøre det generelle forbudet mot kjønnsdiskriminering, herunder diskriminering under foreldrepermisjon, i likestillingsloven. Bestemmelsen forutsettes å gjøre diskrimineringsvernet mer effektivt og forhindre at arbeidstakere får en svekket posisjon, svakere lønnsutvikling eller endrede vilkår i arbeidsforholdet som følge av foreldrepermisjon.

Bestemmelsen er kjønnsnøytral og omfatter både kvinner og menn uavhengig av hvordan permisjonen deles.

Utlevering av sensitiv informasjon om tidligere ansatt

Grensen for hvilken informasjon arbeidsgiver kan utgi om ansatte og tidligere ansatte, kan være vanskelig. I en avgjørelse fra Datatilsynet påla tilsynet en tidligere arbeidsgiver og et kontrollselskap et overtredelsesgebyr på NOK 100 000 for utlevering av sensitiv informasjon om en tidligere ansatt.

Saken hadde bakgrunn i at kontrollselskapet var innleid av arbeidsgiver i forbindelse med kontroll av avvik, svinn og nasking. En ansatt innrømmet underslag i samtale med en kontrollør og arbeidsforholdet ble avsluttet. Vedkommende fikk senere arbeid i en ny virksomhet som benyttet samme kontrollselskap. I et møte med ny arbeidsgiver avslørte kontrollselskapet at den ansatte hadde begått underslag hos tidligere arbeidsgiver hvoretter vedkommende senere ikke fikk ytterligere vakter hos ny arbeidsgiver.

Selv om det var kontrollselskapet som utleverte de sensitive personopplysningene, kom Datatilsynet til at også tidligere arbeidsgiver som behandlingsansvarlig hadde et ansvar for at kontrollselskapet ivaretar informasjonssikkerheten og ikke utleverer opplysninger i strid med personopplysningsloven.

Pensjonsreformen

Nærmere informasjon om pensjonsreformen og Banklovkommisjonens siste utredning finnes her.

Wiersholm har utarbeidet et eget nyhetsbrev om dette her.

Den 24. april 2013 arrangerer Wiersholm frokostseminar vedrørende pensjonsreformen. For mer informasjon om seminaret kontakt inga@wiersholm.no