Landbruks- og matdepartementet

Jordvern: Kommunenes ansvar

Nyhet   •   nov 23, 2010 09:54 CET

Felles brev
I et nytt felles brev til kommuner og fylker påpeker landbruks- og matministeren og miljøvernministeren kommunenes ansvar for jordvernet. Kraftig befolkningsøkning og klimaproblemer gjør at verden står overfor meget store utfordringer når det gjelder framtidig matforsyning, sier landbruks- og matminister Lars Peder Brekk (Sp).

Jordressursen må tas vare på

- Det blir stadig viktigere at alle land prioriterer egen matforsyning. Matjorda er en begrenset ressurs i Norge. Bare 1,3 prosent av arealet er egnet for matkornproduksjon. Vi har nesten ikke dyrkingsreserver. At den beste jorda ligger der utbyggingspresset er størst, skaper ekstra store utfordringer for kommunene som skal forvalte arealene, sier Brekk.

Det er fastsatt en nasjonal målsetting om å halvere omdisponeringen av de mest verdifulle jordressursene, men det omdisponeres fortsatt for mye. Brekk påpeker at det er kommunene som i stor grad sitter med ansvaret og nøkkelen til utviklingen på dette området.


I et felles brev til kommuner og fylker påpeker landbruks- og matministeren og miljøvernministeren kommunenes ansvar for jordvernet. Foto: Øyvind Antonsen, Samfoto

- Planlegging etter plan- og bygningsloven er det viktigste virkemiddelet for forvaltning av arealer. Den nye loven viderefører hovedprinsippene, men vi får i tillegg flere nye virkemidler som kan brukes til å sikre jordressursene. Her må kommunene vise ansvar og ta disse i bruk, sier Brekk.

God arealutnytting
- Samarbeid mellom kommuner samt regional planlegging er noe av det som blir nødvendig for å se på arealutfordringer på tvers av kommunegrenser. Jordvern og miljøvennlig by- og tettstedsutvikling har ofte sammenfallende interesser. Ekspansjon av byer og tettsteder er lite ønskelig og ofte heller ikke nødvendig. Kommunene må kunne dokumentere at potensialet for fortetting og ny bruk av gamle industriområder, transportarealer og andre ”grå” områder er utnyttet før en vurderer å fravike viktige jordvernhensyn. Jeg er svært opptatt av dette temaet, og kommer til å følge utviklingen nøye, sier Brekk.

I arbeidet med den nye meldinga om landbruks- og matpolitikken blir jordvern og arealpolitikk drøftet, understreker statsråden.

- Jeg ser ikke bort fra at det blir behov for ytterligere tiltak for å sikre jordressursene. Vi har et stort ansvar for å sikre at de beste produksjonsarealene blir tatt vare på til glede for våre etterkommere, sier landbruks- og matminister Lars Peder Brekk.