Landbruks- og matdepartementet

Kan redusere klimagassutslippene fra jordbruket

Nyhet   •   nov 10, 2010 16:33 CET

Landbrukets utslipp av klimagasser er på ca. 7 millioner tonn CO2-ekvivalentar. Effektiv utnyttelse av husdyrgjødsel og riktig jordarbeiding kan, i tillegg til å sikre god resirkulering av næringsstoffene, bidra til å redusere klimagassutslippene fra jordbrukssektoren.

Bioforsk Midt-Norge fikk i mars 2010 midler fra Nasjonalt utviklingsprogram for klimatiltak i jordbruket til å utrede og vurdere kunnskapsstatus knyttet til husdyrgjødsel og jordarbeiding, med særlig fokus på utslipp av klimagasser og binding av karbon i jord.

Sluttrapporten peker på at kunnskapsgrunnlaget for å anslå utslippet fra ulike jordbruksdrifter er mangelfullt, men peker samtidig på ulike tiltak som kan bidra til å redusere klimagassutslippene fra landbruket i vesentlig grad. Videre foreslås det konkrete opplegg for demonstrasjons- og pilotprosjekt i rapporten.

Mulig å redusere utslippene
Landbrukets utslipp er på ca. 7 millioner tonn CO2-ekvivalentar. Det er mulig å redusere dette tapet ved blant annet å behandle en del av husdyrgjødsla i biogassanlegg og ved å legge om til optimal spredeteknikk for biorest fra biogassanlegg og for vanlig husdyrgjødsel. Det er også et stort potensial for å redusere utslipp av klimagasser ved å gå over til andre dyrkingsmetoder, som for eksempel eng med lengre omløpstid, særlig på organisk jord. Siste tema som er behandlet i utredningen er såing av åkervekster etter redusert jordarbeiding.


Miljøvennlig husdyrgjødselspredning. Foto: Eva Hedegart.

Forsidebilde: Traktor på åker. Foto: Jan Djenner, Samfoto