Landbruks- og matdepartementet

Kan trekke tilbake tilskudd i dyrevernsaker

Nyhet   •   okt 27, 2010 09:20 CEST

Fylkesmannen i Hedmark krever at tilskudd betales tilbake når det avdekkes grove brudd på bestemmelsene om dyrevelferd. Fylkesmannen har nylig vedtatt at en husdyrholder må betale tilbake ca. kr 100 000 i tilskudd som kommunen tidligere har innvilget.

Ved alvorlige brudd på dyrevelferdsregelverket kan dette få konsekvenser for utbetaling av produksjonstilskudd i jordbruket og avløsertilskudd. Søknad om tilskudd kan bli avslått eller tilskudd som er utbetalt kan bli krevd tilbake.

Det framgår av Forskrift om produksjonstilskudd i jordbruket § 12 at hele eller deler av tilskuddet kan holdes tilbake til forholdet er rettet hvis foretaket driver eller har drevet sin virksomhet i strid med regelverk for jordbruksvirksomhet. Er det ved overtredelsen av regelverket utvist grov uaktsomhet eller forsett, kan hele eller deler av tilskuddet avkortes. Forskrift om tilskot til avløysing har en tilsvarende bestemmelse. Begge forskriftene har hjemmel for å kreve tilbakebetalt for mye utbetalt produksjonstilskudd som følge av vedtak om avkorting.


Fylkesmannen i Hedmark krever at tilskudd betales tilbake når det avdekkes grove brudd på bestemmelsene om dyrevelferd.
Foto: Kerstin Mertens, Samfoto

Ønsker ikke å støtte ulovlig jordbruksdrift
Formålet med bestemmelsene er å markere at en ikke ønsker å støtte ulovlig jordbruksdrift, men derimot bidra til at drifta gjøres lovlig. Offentlige midler skal ikke brukes for å sikre det økonomiske grunnlaget for ulovlig landbruksdrift. Det vil også kunne virke støtende på allmennheten og svekke tilliten til forvaltningen av og legitimiteten til tilskuddsordningene i landbruket hvis en støtter jordbruksvirksomhet som drives på en slik måte.

Forsidebilde: Sau på beite. Foto: Roy Mangersnes, Samfoto