Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Kommunenes utgifter og inntekter ved bosetting av flyktninger

Nyhet   •   feb 18, 2011 16:17 CET

Agenda Kaupang har på oppdrag fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet gjort en beregning av kommunenes inntekter og utgifter for personer som utløser integreringstilskudd. I Beregningsutvalgets årlige kartlegging inngår det i dag ikke noen beregning av hvor mye kommunene mottar i frie inntekter, hvor store skatteinntekter de får og hvor store helseutgifter de har for personer som utløser integreringstilskudd. BLD har derfor ønsket en nærmere gjennomgang av kommunenes samlede inntekter og utgifter for personer som er omfattet av integreringstilskuddsordningen.

Agenda Kaupangs rapport konkluderer med at en videreføring av dagens tilskudd vil gi en underdekning på om lag 265 mill. kr. i 2012. Av dette er 56 mill. kr. knyttet til helseutgifter og basert på en kartlegging i bare tre kommuner.

Agenda Kaupangs kartlegging er et supplement til Beregningsutvalgets rapport og forsøker å gi et anslag på hvor mye av rammetilskuddet som kan antas å dekke utgifter knyttet til bosetting av flyktninger. Inntektssystemet for kommunene er komplisert, slik at det er vanskelig å komme fram til et eksakt svar, men rapporten gir likevel et mer utfyllende bilde av kommunenes inntekter og utgifter knyttet til bosetting av flyktninger.

Rapporten fra Agenda Kaupang anbefaler også noen forbedringer av den årlige kartleggingen Beregningsutvalget gjør, selv om utvalgets kartlegging i hovedsak gir et godt bilde.

Inntekter og utgifter for kommuner som bosetter flyktninger (pdf)