Accountor AS

Kundebrev november 2016

Nyhet   •   nov 03, 2016 12:25 CET

Halv skatt på lønn før jul

Mange arbeidsgivere med ordinær lønningsdato den 20. har pleid å utbetale desemberlønnen 10. desember. I strid med det som egentlig har vært tillatt har mange også utbetalt novemberlønn med halv skatt. Fra og med i år er dette tillatt.

Det er en skattefritak for en halv måneds lønn i forkant av jul, men i praksis trekkes det oftest 50% skatt på en månedslønn hos de som har det. Arbeidstakere som får lønn hver 14. dag, eller dags- eller timesbasert lønn, slipper skattetrekk på den første lønnsutbetalingen i desember.

Det skal også kun trekkes 50% skatt av overtidsbetaling og andre lønnstillegg som blir utbetalt på den aktuelle lønnen selv om dette er opptjent i et annet tidsrom. Man kan imidlertid ikke samle opp slike lønnstillegg over en lengre periode for å få skattefritaket – da må arbeidsgiver avregne ordinært skattetrekk for det oppsamlede beløpet.

Dersom en arbeidstaker begynner i ny jobb i desember, og har fått halv skatt i november hos tidligere arbeidsgiver, må ny arbeidsgiver foreta ordinært skattetrekk for at arbeidstaker skal unngå å betale for lite skatt.

Kilde: www.sticos.no

Regler for konkurranseforbud må på plass før årsskiftet

Fra 1. januar 2016 ble det innført nye regler for konkurranseforbud, med en overgangsperiode for allerede inngåtte kontrakter frem til 1. januar 2017. Slike kontrakter er ment å begrense en arbeidstakers mulighet til å jobbe i konkurrerende virksomhet. Det må nå foreligge særlige behov dersom et slikt konkurranseforbud pålegges arbeidstaker; det må være nødvendig, enten geografisk, ut fra forretningsområder eller stillingens art og varighet. Konkurranseforbudets varighet skal vurderes av arbeidsgiver, og kan maksimalt vare ett år fra fratredelsesdato.

Dersom øverste leder har en avtale om etterlønn vil disse bestemmelsene ikke gjelde for vedkommende.

Kilde: www.sticos.no

Flere får pleiepenger i forslag til nytt statsbudsjett

Til nå har foreldre med barn som har livstruende eller svært alvorlig sykdom fått pleiepenger for å være hjemme og pleie barna. Regjeringen foreslår nå at også foreldre med varig syke barn og barn med kontinuerlig pleiebehov skal omfattes av ordningen.

Lovforslaget vil komme tidlig i 2017 med virkning fra høsten 2017. Etter lovendringen vil flere foreldre ha muligheten til å motta pleiepenger for å ta seg av syke barn.

Kilde: www.sticos.no

Viktige datoer i november

  • 7. november – Frist for innsending av A-melding
  • 15. november – Frist for betaling av forskuddstrekk/arbeidsgiveravgift.
  • 15. november – Frist for betaling av forskuddsskatt, personlige skatteytere