Landbruks- og matdepartementet

Landbruk: 12,6 millioner kroner til Inn på tunet-forskning

Nyhet   •   des 11, 2009 14:10 CET

Landbruk: Landbruks- og matdepartementet (LMD) vil styrke kunnskapsproduksjonen for ”Inn på tunet”. Det er bevilget 12,6 millioner kroner til prosjekter der gården  brukes som arena for læring, mestring og livskvalitet.

- Jeg ser betydelige muligheter i å videreutvikle Inn på tunet tilbud som en viktig næringsvei for mange gårdbrukere og skogbrukere, sier landbruks- og matminister Lars Peder Brekk.

Inn på Tunet er i hovedsak tjenestetilbud fra landbruket som foregår i et nært samarbeid med oppvekst-, skole-, helse-, sosial-, samt arbeids- og velferdssektorene. Det er kommunene og NAV som er de største kjøperne av tjenestene som tilbys flere ulike brukergrupper i samfunnet.

- En opptrapping av forskningsinnsatsen på området er derfor både positivt og nødvendig, understreker Brekk.

I tråd med føringer fra Landbruks- og matdepartementet er det lagt vekt på å få i gang prosjekter som viser omfang og gevinster av Inn på tunet-tjenester, herunder effekter både for brukerne, det offentlige og ikke minst for utvikling av ny næring i landbruket. Pengene som er bevilget knyttes til to prosjekter vil vare i tre år.

Godt faglig grunnlag for opptrappingen
Det faglige grunnlaget for opptrappingen ligger i rapporten ”Kunnskapsstatus og forskningsbehov for Inn på tunet næringen” som kom i juni 2008. Rapporten legger et godt fundament for fremtidig forskning på området og er et resultat av samarbeid mellom aktører som Forskningsrådet, NAV, Innovasjon Norge, styret for forskningsmidler over jordbruksavtalen og Statens landbruksforvaltning.

Nytt prosjekt i regi av Universitetet for miljø- og biovitenskap
Allerede 1. januar starter UMB prosjektet ”Grønne tiltak for mennesker som er ute av arbeidslivet; effekter på helse og arbeidsdeltakelse”. Formålet er å systematisk beskrive Inn på tunet tiltak rundt om i landet for mennesker som er ute av arbeidslivet, og dokumentere hvilke elementer som blir oppfattet som viktige av deltakerne. Videre skal prosjektet dokumentere effektene av Inn på tunet-tilbud på helse og arbeidsdeltakelse. Arbeidet vil omfatte voksne som er ute av arbeidslivet og mottar trygd fra NAV. For å få kunnskap om i hvilken grad tiltakene virker slik at deltakere kommer tilbake til arbeidslivet vil det bli foretatt en spørreundersøkelse blant deltakere og tilbydere av Inn på tunet tilbud. Prosjektgruppen er bredt sammensatt av forskere fra UMB, universitet i Wageningen i Nederland samt representanter for landbruket og NAV.

Nytt prosjekt i regi av Høyskolen i Hedmark
I januar starter også Høyskolen i Hedmark sitt Inn på tunet prosjekt der formålet er å dokumentere helseeffekter av slike tjenester og å fokusere på praktiske konsekvenser av denne kunnskapen. Videre skal det fokuseres på sosio-økonomiske effekter avledet av helseeffektene. Prosjektet vil identifisere hvilke faktorer som er mest kritiske i rehabiliterings-prosessen, hvordan faktorene samvirker, hvordan det er mulig å bygge fleksible systemer som ivaretar individuelle behov og i hvilken grad rehabiliterings-orienterte Inn på tunet-tjenester kan bli et alternativ og et supplement til tradisjonelle tjenester. Samarbeidspartnere i prosjektet er Helsinki University, Sveitsiske Pädagogosche hochschule (Zürich) og Universitetet i Stockholm.

Norges forskningsråd og styret for forskningsmidler over Jordbruksavtalen har innvilget 12,6 millioner kroner til to nye prosjekter som skal fremskaffe ny kunnskap om omfang og effekter av Inn på tunet-tilbud.

Landbruk: Landbruks- og matdepartementet vil styrke kunnskapsproduksjonen for ”Inn på tunet”.