Landbruks- og matdepartementet

Landbruk: Klimakur 2020

Nyhet   •   feb 25, 2010 09:00 CET

Landbruk: Innen 2020 skal de norske utslippene av klimagasser reduseres med 15-17 millioner tonn. Som en del av Klimakur 2020 har Bioforsk bidratt med tre utredninger om hvordan klimagassutslippene fra landbruket kan reduseres.

St. meld. nr. 39 "Klimautfordringene - landbruket en del av løsningen" angis det som et realistisk mål å redusere utslippene av klimagasser i Norge innen 2020 med 15-17 millioner tonn CO2-ekvivalenter.

Karbonbinding i jordbruksjord
Bioforsk har sammen med Universitet for miljø- og biovitenskap (UMB) og Norsk Institutt for Landbruksøkonomisk Forskning (NILF) utarbeidet fire rapporter om hvordan klimagassutslippene fra landbruket kan reduseres. Sentrale stikkord er karbonbinding i jordbruksjord, reduserte nitrogenutslipp gjennom bedre gjødselutnyttelse, og produksjon av biogass fra husdyrgjødsel.

Stans i nydyrking av myr
De mest aktuelle tiltakene for å binde mer karbon i jorda er stans i nydyrking av myr, restaurering eller skogplanting på myr som er tatt ut av drift, binding av karbon i eng, og karbonlagring i biokull i åkerjord.

Landbruk: Innen 2020 skal de norske utslippene av klimagasser reduseres med 15-17 millioner tonn.