Landbruks- og matdepartementet

Landbruk: Styrket tjeneste for byggteknisk planlegging

Nyhet   •   jan 26, 2010 22:11 CET

Landbruk: Norsk Landbruksrådgiving tilbyr en landsdekkende byggteknisk planleggingstjeneste i landbruket. - Dette betyr en sterkere prioritering av byggtekniske tjenester til landbruket i hele landet, sier Lars Peder Brekk.

- Hensynet til kulturlandskapet og stedegne byggetradisjoner er svært viktig, og landbruksbygg er vesentlige elementer i kulturlandskapet, sier landbruks- og matminister Lars Peder Brekk. -Den nye tjenesten vil bidra til å sikre kvalitetsbygg i landbruket, som også tar hensyn til kulturlandskap og bygge-tradisjoner.

Tjenesten som er etablert hos Norsk Landbruksrådgiving er uavhengig av alle leverandør-interesser og gjelder uansett bruksstørrelse og beliggenhet. På denne måten ivaretar Norsk Landbruks-rådgiving en objektiv planlegging, samtidig som viktige samfunnsinteresser blir ivaretatt.

 


Landbruk: Norsk Landbruksrådgiving tilbyr en landsdekkende byggteknisk planleggingstjeneste i landbruket. Foto: LMD

Frem til årsskiftet bisto Fylkesmannen i flere fylker næringen med slike tjenester. Det regionale ansvaret for de tekniske planleggingstjenestene er nå lagt til 11 lokale rådgivingsenheter, som til sammen skal dekke hele landet. Planleggerne er tilsatt i regionale rådgivingsenheter, men vil samarbeide i et nasjonalt, faglig nettverk med tilgang til hverandres spisskompetanse. Med Norsk Landbruksrådgivings overtakelse av denne tjenesten tar landbruksnæringen nå selv ansvaret for planleggingen av eget driftsapparat med noe støtte fra det offentlige.

Sikrer bygningsmiljø og kulturlandskap
Landbrukets behov for bistand til byggteknisk planlegging er stor. Tjenesten som Norsk Landbruksrådgiving tilbyr fra 1. januar 2010 omfatter langt mer enn bare teknisk tegning av et bygg med gode løsninger for produksjonen. Landbruket er en produsent av kollektive goder til samfunnet, og har samtidig ansvar for bygningsmiljø og landskap. Norsk landbruksrådgivings mål er kvalitetsbygg til riktig pris, sammen med hensyn til byggetradisjon og kulturlandskap. Det skal tas hensyn til landskapet bygget blir plassert i, stedegen arkitektur og tunutforming og mer. Effektiviseringen i landbruket og nye lovbestemmelser, blant annet i den nye dyrevelferdsloven, stiller også krav til at planleggingen må få et nytt løft.

5-årig nasjonalt program for landbruksbygg
Landbruks- og matdepartementet igangsatte et 5-årig nasjonalt program for landbruksbygg i forbindelse med jordbruksoppgjøret 2007. Programmet skal legge til rette for bedre landskapstilpasning og bedre utforming av nye store landbruksbygg der det også tas hensyn til eksisterende bygningsmiljø og tunformer, samtidig som bygningene må være framtidsrettede og funksjonelle rent driftsmessig. Det er aktuelt å arbeide både med pilotprosjekter, informasjon, kompetansetiltak, rammevilkår og FoU behov.

Planlagt ikrafttredelse av byggesaksdel i Ny plan- og bygningslov 1. juli 2010.

Det forventes at flere byggeprosjekter i landbruket blir omfattet av krav om bruk av godkjente foretak, når endringene i byggesaksdelen i ny plan- og bygningslov etter planen trer i kraft 1. juli 2010.

Landbruk: Norsk Landbruksrådgiving tilbyr en landsdekkende byggteknisk planleggingstjeneste i landbruket.