Landbruks- og matdepartementet

Landbruksarealene er viktig for helsa

Nyhet   •   feb 09, 2011 09:16 CET

I en rapport levert til Nasjonalt råd for fysisk aktivitet har flere fagmiljøer, deriblant Institutt for idrett og friluftsliv ved Høgskolen i Finnmark, kartlagt befolkningens aktivitetsprofil.

Tur i skog og mark
Rapporten slår fast at vi trener mer, men det er bare litt over fjerdedelen av oss som trener tilstrekkelig. De som trener mest domineres av de unge, av menn, og de i den øverste sosiale klassen. De fleste av oss blir i stadig dårligere form og gjennomsnittsvekten går opp. En fjerdedel av oss er helt innaktive, og det er de eldre og de med lav inntekt eller utdanning som trener minst. Det de fleste av oss driver med er ”tur i skog og mark” og annen egenorganisert trening. Rapporten anbefaler derfor at det satses på friluftsliv og hverdagstrening for å få flere opp av sofaen, samtidig som dette vil utjevne sosiale ulikheter.

- Landbruket forvalter viktige arealer for friluftsliv og hverdagsaktivitet, og derfor har landbruket stor betydning for en god helse i befolkningen, sier landbruks- og matminister Lars Peder Brekk. - Både i skogen og i randsonen til jordbruksarealer, er det gode ferdselsårer for jogging og roligere turer. Med frossen mark og snødekke, kan vi nesten bruke hele landskapet til å gå på ski, sier Brekk.

Landbruket legger til rette for fysisk aktivitet
-  Arealer som landbruket forvalter har gjennom lang tid blitt utviklet og ligger vel til rette for fysisk aktivitet og friluftsliv. Tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) som for 2010 utgjorde vel 110 millioner kroner fordelt over hele landet, forvaltes av kommunene og kan rettes mot å øke tilgjengeligheten for allmennheten ved blant annet til rydding og merking av stier, til ridestier og til skjøtsel langs ferdselårer, sier Lars Peder Brekk.


Turvei. Foto: Terje Hoel

Fortsatt stort potensiale
-  I dag tar skogbruket en rekke hensyn til friluftslivet, men det er et stort potensial for mer aktiv tilrettelegging i skog for å bidra til bedre folkehelse. Lokale myndigheter, grunneierorganisasjoner og friluftslivsorganisasjoner bør samarbeide slik at landbruksarealene blir enda bedre utnyttet som arena for helse og velvære. Landbruket er nemlig en viktig medspiller i folkehelsearbeidet og jeg oppfordrer derfor kommuner sammen med grunneierne, til å komme seg ut i skog og mark og utnytte potensialet, sier landbruks- og matministeren.

Forsidefoto: Jenter rir på hest. Foto: Kerstin Mertens, Samfoto