Landbruks- og matdepartementet

Landbruksforskning: Drøfter framtidig samarbeid med SIVA

Nyhet   •   feb 10, 2010 16:54 CET

Landbruksforskning: Landbrukssektorens innovasjonevne er en forutsetning for å opprettholde et aktivt landbruk i hele landet og for å sikre høy egenproduksjon av trygg mat og en bærekraftig sektor. Landbruks- og matminister Lars Peder Brekk er i dialog med Selskapet for industrivekst (SIVA) om framtidig samarbeid på landbruks- og matsektoren.

Landbruks- og matminister Lars Peder Brekk har hatt møte med administrerende direktør Harald Kjelstad i Selskapet for industrivekst (SIVA) for å drøfte framtidig samarbeid mellom landbruks- og matsektoren og selskapet.

Ønsker økt samarbeid med andre sektorer
- Jeg er opptatt av at landbruks- og matsektoren søker nye alliansepartnere og styrker samarbeidet med andre sektorer der det er formålstjenlig. Jeg ønsker en dialog om hvordan SIVAs industrielle kompetanse og arbeidsmetodikk kan anvendes for å fremme økt innovasjon i landbruks- og matsektoren, sier landbruks- og matminister Lars Peder Brekk.

Administrerende direktør Harald Kjelstad i SIVA fremhever at grunnlaget for felles innsats fremover er godt. Selskapet merker en markant økning av gründere som ønsker å utvikle bedrifter med utgangspunkt i mat og ulike naturressurser. I et stadig mer krevende og uoversiktlig marked kreves det imidlertid mer tilførsel av kommersiell kompetanse og nettverk for å ta ut vekstpotensialet i gode ideer.

Gode erfaringer med inkubatorsatsing
Under et nylig møte med SIVA  ble landbruks- og matministeren orientert om pågående satsing på inkubatorer for mat-, natur- og reiselivsbaserte virksomheter. En inkubator er et utviklingsmiljø hvor gode mat- og naturbaserte forretningsideer fra både grønn og blå sektor dyrkes fram til kommersiell næringsvirksomhet gjennom forretningsutvikling, kompetansenettverk, finansiering, administrative tjenester og en fysisk møteplass.

Fra 2007 har SIVAs og Innovasjon Norges inkubatorsatsing blitt gjennomført i Nord- Trøndelag, Hedmark og i Rogaland, som har vært tre noder i et nasjonalt pilotprosjekt. Ca. 30 bedrifter har så langt deltatt. En høy andel av bedriftene har lovende utvikling. SIVA trekker også frem at det har vært ca 40 prosent kvinneandel blant bedriftene. Nylig ble satsingen utvidet med tre nye inkubatorer; Dyrskun Arrangement as, Kunnskapsparken i Sogn og Fjordane as og Kystens Hus as.

Del av en større og langsiktig satsing på innovasjon i landbruket
Landbruks- og matminister Lars Peder Brekk viser til at norsk landbruk gjennom tidene har gjennomgått store endringer, drevet frem av endrede rammevilkår, teknologisk utvikling og ny kunnskap. Også i de siste årene har det skjedd radikale innovasjoner, som underbygger at landbruket er i kontinuerlig utvikling.

- Som en del av arbeidet med å styrke konkurranseevnen i landbruks- og matsektoren vil jeg fortsette dialogen med SIVA og sammen vurdere synergier og fremtidig samarbeid ut over pågående inkubatorsatsing. Dette vil inngå som del av pågående arbeid med ny landbruks- og matmelding der samarbeid med andre sektorer og fokus på økt innovasjon i alle landbrukets næringer vil være sentrale tema, sier Brekk.

200 nye virksomheter årlig
SIVA ble etablert i 1968, eies av Nærings- og handelsdepartementet, og har hovedkontor i Trondheim. Gjennom eierskap i industri- og næringsparker, forskningsparker, kunnskapsparker, næringshager og inkubatorer, mobiliseres lokale og regionale aktører. Denne infrastrukturen bidrar til styrket lønnsomhet, flere nyetableringer og økt omstillingsevne i hele landet. Hvert år etableres det over 200 nye bedrifter i dette nettverket.