Forsvarsdepartementet Norge

Lokalisering av nye kampfly – Forsvarsdepartementets avsluttende rapport

Nyhet   •   nov 28, 2011 13:27 CET

I dag legges Forsvarsdepartementets avsluttende rapport om lokalisering av nye kampfly frem. Rapporten sammenfatter to års utredningsarbeid og er ment å utgjøre en viktig del av beslutningsgrunnlaget for regjeringens anbefaling knyttet til lokalisering av nye kampfly. Rapporten sendes i dag ut på alminnelig høring til berørte interessenter, med høringsfrist til 6. januar 2012.

I dag legges Forsvarsdepartementets avsluttende rapport om lokalisering av nye kampfly frem. Rapporten sammenfatter to års utredningsarbeid og er ment å utgjøre en viktig del av beslutningsgrunnlaget for regjeringens anbefaling knyttet til lokalisering av nye kampfly. Rapporten sendes i dag ut på alminnelig høring til berørte interessenter, med høringsfrist til 6. januar 2012.

Rapporten (pdf, 1 Mb.) oppsummerer utredningsarbeidet knyttet til valg av lokaliseringsløsning for Forsvarets nye kampfly. Rapporten er ment å utgjøre beslutningsgrunnlaget for regjeringens anbefaling knyttet til lokalisering av nye kampfly. Rapporten vil, sammen med fremskaffelsesløsning for nye kampfly og forsvarssjefens fagmilitære råd, utgjøre de mest sentrale innspill til regjeringens og Stortingets arbeid med ny langtidsplan for forsvarssektoren.

Rapporten bygger på FDs tidligere rapport om lokalisering av kampfly av mars 2010, samt høringsinnspill og kommentarer fra den offentlige behandlingen av denne. Link til dette finner du her.

Utredningsarbeidet har også foregått i nær tilknytning til investeringsprogrammet for F-35-fremskaffelsen og mye av utredningsarbeidet fra F-35-programmet er benyttet i denne rapporten. Utredningsarbeidet har videre pågått parallelt med utarbeidelsen av forsvarssjefens fagmilitære råd. En del av grunnlagsdataene benyttet i denne rapporten er følgelig også benyttet i arbeidet med forsvarsjefens fagmilitære råd.

I rapporten oppsummeres to års utredningsarbeid i følgende tre perspektiver:

• Vurdering av de enkelte basealternativenes operative egnethet
• Vesentlige sideeffekter knyttet til det enkelte basealternativ.
• Kostnader forbundet med den enkelte lokaliseringsløsning.

I rapporten vurderes lokaliseringsalternativene etter disse tre perspektivene, men det fremmes ingen samlet anbefaling om lokaliseringsløsning. Forsvarssjefen har som en del av sitt fagmilitære råd fremmet en tilrådning vedrørende lokalisering av nye kampfly. Denne tilrådningen er basert på de vurderinger som er oppsummert denne rapporten.

Det er lagt opp til at denne utredningsrapporten skal gjennomgå en ekstern kvalitetssikring og vil foregå i parallell med at rapporten er til alminnelig høring. Høringen vil foregå fra 28. november 2011 til 6. januar 2011.

Her føler link til generell informasjon om arbeidet med ny langtidsplan.