Forsvarsdepartementet Norge

Lokalisering av nye kampfly - gjenstående utredningsarbeid

Nyhet   •   feb 10, 2011 09:42 CET

Forsvarsdepartementet har i dag sendt brev til Ørland, Bodø og Evenes kommuner med informasjon om videre prosess knyttet til lokalisering av nye kampfly samt oppdatert støyinformasjon. Her kan du lese brevet med vedlegg.

Regjeringen legger opp til å fremme en anbefaling om lokalisering av de nye kampflyene, som en del av en helhetlig fremleggelse av kampflysaken i en ny langtidsplan for forsvarssektoren våren 2012. Forsvarsdepartementet har i den forbindelse sendt brev til Ørland, Bodø og Evenes kommuner med informasjon om den videre utredningsprosessen knyttet til lokaliseringen, samt oppdatert støyinformasjon.

Gjenstående utredningsarbeid
Det gjenstående utredningsarbeidet knyttet direkte til lokaliseringsalternativene omfatter ytterligere vurderinger vedrørende konsekvenser av støy og miljø, konsekvenser for sivil luftfart og en samfunnsøkonomisk kost-/nytteanalyse av basealternativene. Forsvarsdepartementet vil bruke første halvdel av 2011 til å ferdigstille dette utredningsarbeidet. Deretter vil dette arbeidet inngå i grunnlaget for forsvarssjefens helhetlige fagmilitære råd som fremlegges i november 2011.

Nye støykotekart
I utredningsrapporten fra mars 2010 ble det redegjort for støykonsekvensene ved den enkelte lokaliseringsløsning, basert på støyanalysene på det daværende tidspunkt. Støyberegningene viste at lokaliseringsalternativene hadde ulike, men til dels betydelig utfordringer knyttet til støy. I rapporten ble det videre signalisert ytterligere utredninger knyttet til konsekvensene av støy. Det er nå gjort et arbeid knyttet til endringer i flyprofiler ved inn- og utflyging. Resultatene fra dette arbeidet må betegnes som positive, sett i forhold til det som lå til grunn i utredningsrapporten fra mars 2010. Nye støykotekart er vedlagt brevet til berørte kommuner.