Landbruks- og matdepartementet

Mer tømmer på jernbane

Nyhet   •   nov 10, 2010 09:18 CET

Potensialet for den årlige transporten av tømmer og flis med jernbane i Norge kan økes til 3-4 millioner kubikkmeter tømmer. En rapport fra Statens landbruksforvaltning og Jernbaneverket som landbruks- og matminister Lars Peder Brekk fikk overlevert i dag, viser at det er mulig å øke transporten til 2,3 millioner kubikkmeter ved å investere rundt 200 millioner kroner.

I 2010 er det beregnet at rundt 1,7 millioner kubikkmeter skogsvirke blir fraktet på jernbanen. Gjennomsnittlig strekning er på 25 mil. Dersom det samme kvantumet skulle fraktes med vogntog på vei, ville dette innebære bl.a. 49 000 flere vogntoglass hvert år, økte klimagassutslipp tilsvarende 19 000 tonn CO2, rundt 270 flere ulykker og om lag tre ganger høyere transportkostnader.

Rapporten ”Økt virkestransport på jernbane” er utarbeidet av Statens landbruksforvaltning og Jernbaneverket. Den viser at det er potensial for å øke den årlige transporten av tømmer og flis med jernbanen i Norge til 3-4 millioner kubikkmeter. Men med dagens avvirkning er det mulig å øke til 2,3 millioner kubikkmeter - altså drøyt en tredel.

- Skognæringa er en betydelig transportbruker. En kostnadseffektivisering av transporten er avgjørende for næringas konkurranseevne, sier landbruks- og matminister Lars Peder Brekk.

Rapporten presenterer også forslag til nødvendige eller fornuftige tiltak for å øke transportkapasiteten for tømmer. Utvalgte terminaler og sidespor bør styrkes.


Fra dagens overrekkelse fra venstre: Ola Christian Rygh, administrerende direktør i Statens landbruksforvaltning, landbruks- og matminister Lars Peder Brekk, Benthe Løvenskiold Kveseth, styreleder i Norskog og Knut Bøe, Jernbaneverket. Foto: LMD

Vinn-vinnløsninger
- Her er det muligheter for vinn-vinnløsninger både for myndigheter og næringa. Jeg vil samarbeide med samferdselsmyndighetene for å finne løsninger for å gjøre det mulig å øke tømmertransporten på jernbane. Både målt på økonomi, miljø og trafikksikkerhet er jernbane et klart bedre alternativ over lengre avstander enn veitransport, sier Brekk.

Nasjonal transportplan
Statens landbruksforvaltning og Jernbaneverket fikk i september 2009 i oppdrag av Landbruks- og matdepartementet og Samferdselsdepartementet å utrede muligheter og skranker for at mer godstransport i skogsektoren kan overføres fra vei til jernbane, samt foreslå prioriterte tiltak. Dette er i tråd med Nasjonal transportplan 2010-2019 som signaliserer viktige ambisjoner i arbeidet med å flytte transport fra vei over til bane og båt. Aktører fra skognæringen har deltatt i arbeidet med rapporten.