Kystverket

Miljøgifter i skipsvrak

Nyhet   •   jan 18, 2010 09:36 CET

Kystverket overleverte i begynnelsen av januar en utredning om annen forurensing enn olje i skipsvrak til Fiskeri- og kystdepartementet.
Rapporten fastslår at det er lite som tyder på at miljøgifter utgjør et større risikopotensial enn oljeforurensning fra skipsvrak, selv om det er nødvendig å tallfeste dette gjennom miljøtekniske undersøkelser.
Kystverket anser derfor fortsatt akutte oljeutslipp som den største forurensningsfaren fra skipsvrak. Tømming av prioriterte vrak er dermed det viktigste tiltaket for å redusere forurensningsfaren fra skipsvrak. En av de konkrete anbefalingene er likevel å gjennomføre miljøundersøkelser i Narvik havn, ved vrakdelene fra M/V John R og akterskipet av M/V Server.

Kystverket har basert sin utredning på tidligere miljøundersøkelser ved skipsvrak og kartlegging av vrak og last gjennom eksisterende vrakdatabase. Konsulentselskapet Norconsult AS har gjennomført en litteraturstudie omkring tilstedeværelse av miljøgifter i skipsvrak.

I tillegg er det av Forsvarets Forskningsinstitutt utført en delvis kartlegging av dumpefeltet for kjemisk ammunisjon i Skagerrak som et ledd av utprøving av ny oppmålingsteknologi. Det ble etter den andre verdenskrig dumpet et større antall fartøy med kjemiske stridsmidler i oppmerket dumpefelt i Skagerrak. Dokumentasjon etter dumpingen i 1945 er mangelfull og det er gjennom kartleggingen påvist at enkelte skip kan være dumpet utenfor grensene for området. Årsak til dette kan være dårlige og unøyaktige posisjoneringsverktøy i 1945. Kystverket anbefaler derfor at ny tilgjengelig teknologi tas i bruk for å gjennomføre en komplett kartlegging av varslingsområdet og tilstøtende områder.

- Ut i fra dagens kunnskap er det vanskelig å tallfeste hvilken belastning denne typen forurensing fra skipsvrak utgjør i forhold til andre miljøgifter, selv om resultatene så langt tyder på at denne er begrenset sammenlignet med andre kilder, sier Kystdirektør Kirsti Slotsvik.

Kontaktperson i Kystverket:  Sjef for vrakseksjonen, Hans Petter Mortensholm tlf: 41674904