Miljøverndepartementet

Miljøverndepartementet godkjenner Tryvann Vinterpark

Nyhet   •   sep 06, 2010 17:01 CEST

Miljø- og utviklingsminister Erik Solheim godkjenner Oslo bystyres vedtak om utvidelse av Tryvann Vinterpark. Dette er den første store planen som godkjennes etter markaloven.

- Et utvidet tilbud i Tryvann Vinterpark er i samsvar med markalovens formål om å tilrettelegge for idrett, hvor vi samtidig har tatt hensyn til friluftsliv, naturopplevelse og naturmangfold, sier Erik Solheim.

Han understreker at planen både vil øke kapasiteten og kvaliteten på dagens tilbud og gi mulighet til å drive idrett i anlegget både sommer og vinter.

- Løsningene forener alpinanleggets behov, friluftsinteressene i området og hensynet til naturen. Vi har gjort noen justeringer for å ta bedre vare på naturmangfoldet i området, sier han.

Solheim ser det som viktig å få barn og unge ut i marka. Utviklingen av Tryvann Vinterpark vil bidra til å fremme fysisk aktivitet med bedre muligheter for både rekruttering, trening og konkurranser. Bakken får økt kapasitet for uorganisert bruk samt tilbud til nye brukergrupper. Dette styrker Oslos posisjon som vinterhovedstad og kan også gi miljøgevinst ved at det reduserer behovet for å reise til anlegg lenger unna.

- Markalovens formål er tredelt: friluftsliv, naturopplevelser og idrett. Loven skal sikre en helhetlig forvaltning av marka der disse ulike interessene skal veies opp mot hverandre. Jeg mener alle parter har grunn til å glede seg i dag. Vi har fått til kompromisser som gjør at vi på best mulig måte kan forene hensynene markaloven skal ivareta, sier miljøvernminister Erik Solheim.

Hovedpunkter:

  • Snowboardere og andre alpinister har fått en endelig godkjenning av to øvre nedfarter i Wyllerløypa, slopestyleløype, superhalfpipe, et nybegynnerområde, flere nedfarter og ny heis.
  • Langrennsløpere får en ny Strømsbråtenløype, som det skal arbeides videre med å tilrettelegge for en best mulig trasé.
  • Det blir et nytt nybegynnerområde som også er tilrettelagt for personer med nedsatt funksjonsevne. Dette området berører et verdifullt myrområde, og det er derfor lagt inn noen restriksjoner for å ivareta viktige naturkvaliteter her.
  • Terrengsyklister vil få opparbeidet terrengsykkeltraséer her i hovedstaden, hvor det blir mulighet til å ta heis opp.
  • Det er også godkjent ny adkomstvei til Wyllerløypa. Den nye adkomstveien vil bli dimensjonert for større kjøretøy enn i dag, slik at det nå vil kunne bli bussforbindelse helt inn til anlegget. En forbedret adkomst til Wyllerløypa vil også kunne medføre at trafikken vil fordele seg jevnere mellom Sørkedalen og Tryvann.
  • Oslo kommune har på vegne av Holmenkollen Nasjonalanlegg og Tryvann Vinterpark fått konsesjon fra OED til vannuttak fra Sørkedalselva for å produsere kunstsnø
  • I konsesjonen er det satt vilkår som skal sikre at bestanden av elvemusling i Sørkedalselva ikke lider skade
  • I tillegg har utbyggeren sagt seg villig til å undersøke om det finnes enda bedre løsninger for å ta ut vann som kanskje kan velges på sikt.

Les vedtaket for Tryvann vinterpark

Les vedtaket for ny adkomstvei til Wyllerløypa