Miljøverndepartementet

Miljøverndepartementet tillater ny IKEA i Bergen

Nyhet   •   des 07, 2009 22:53 CET

Miljøverndepartementet godkjenner Bergen bystyres vedtak om å flytte IKEA fra Åsane senter til Nyborg. Departementet viser til at søknaden er i samsvar med fylkesdelplanen for senterstruktur og lokalisering av service og handel. Samtidig legges det klare føringer for lokalisering av varehandel, som skal legges til grunn for senere søknader om IKEA-utbygginger.

- IKEA må i større grad tilstrebe seg et forretningskonsept som er basert på høy plassutnyttelse, høy kollektivdekning, redusert parkeringsdekning og redusert bilbruk. Dette er viktig for å unngå en utvikling mot stadig sterkere spredning av byutviklingen som igjen fører til økt bilavhengighet. Jeg ønsker med disse føringene å bidra til miljøvennlige transportvalg og å begrense klimagassutslippene, sier miljø- og utviklingsminister Erik Solheim.

Denne saken har kommet til Miljøverndepartementet som en klagesak. Klagerne mener at fylkesdelplanen strider med rikspolitiske bestemmelser for kjøpesentre (RPB), og at det derfor kreves samtykke fra fylkesmannen. Fylkesmannen mener at denne utbyggingen ikke krever slikt samtykke. Dette vedtaket er påklaget av blant andre Naturvernforbundet i Hordaland.

På bakgrunn av at tiltaket har vært gjenstand for to omfattende planprosesser der regionale myndigheter har vært involvert og at de tolkningsspørsmål saken reiser har vært kjent i de foregående planprosessene, finner departementet det vanskelig å gripe inn.

Miljøverndepartementet er enig med fylkesmannen i at det ikke kreves samtykke etter forskriften. Departementet mener tiltaket er i samsvar med godkjent fylkesdelplan.

Les brevet fra Miljøverndepartementet