Miljøverndepartementet

Nasjonalparkkonferanse på Røros 1.-3. mars

Nyhet   •   feb 28, 2011 09:41 CET

Miljø- og utviklingsministeren vil delta under nasjonalparkkonferansen som blir arrangert på Røros 1.-3. mars i år. Miljøverndepartementet og Direktoratet for naturforvaltning har invitert blant andre ordførere, de nye nasjonalparkstyrene og frivillige organisasjoner til den første store nasjonalparkkonferansen om lokal forvaltning av nasjonalparker og andre store verneområder.

- Jeg er stolt av at vi har kommuner som ønsker å påta seg dette viktige ansvaret for å forvalte verneområdene våre. Dette er den mest verdifulle og sårbare delen av norsk natur som vi skal verne for etterslekten. Kommunene skal derfor forvalte nasjonalparkene og de andre store verneområdene på vegne av hele nasjonen, sier miljø- og utviklingsminister Erik Solheim.

Konferansen skal også markere at nasjonalparkplanen på det nærmeste er sluttført. Landets 34. nasjonalpark, Rhokunborri i Troms, ble etablert 25. februar.  De siste fire gjenstående verneplanene er planlagt gjennomført i løpet av våren.

- Dette er en milepæl i miljøvernpolitikken som må markeres og feires. Vi er nå på vei inn i en ny æra, fra opprettelse av de store verneområdene til å sikre en god og bærekraftig forvaltning av verneområdene vi har etablert, sier Solheim.

Nasjonalparker og andre store verneområder skal forvaltes lokalt gjennom et politisk sammensatt interkommunalt nasjonalpark-/verneområdestyre. Der det er aktuelt, skal også representanter oppnevnt av Sametinget inngå i styret. Nasjonalpark-/verneområdestyre skal sørge for en helhetlig samlet forvaltning av området basert på kunnskap. Forvaltningen skal være i samsvar nasjonale og internasjonale føringer.

Godt samarbeid mellom forvaltningsmyndigheten og statlige miljøvernmyndigheter vil bidra til en god og bærekraftig forvaltning av verneområdene. Som et ledd i denne dialogen legges det derfor nå opp til liknende årlige samlinger mellom nasjonalpark-/ verneområdestyrene og statlige miljøvernmyndigheter.

Den nye forvaltningsmodellen for verneområdene er nærmere omtalt i Miljøverndepartementets budsjettproposisjon for 2010 (Prop 1 S 2009-2010).

Vi ber om påmelding fra media som ønsker å delta på nasjonalparkkonferansen på Røros i Røros hotell 2. mars. Dette vil særlig gjelde journalister som ønsker å overnatte.  Påmelding kan skje til .

Se for øvrig vedlagte program for konferansen (pdf)