Miljøverndepartementet

Nasjonalparkstyre for nasjonalparker i Nord-Trøndelag oppnevnt i dag

Nyhet   •   nov 18, 2010 13:50 CET

Miljøverndepartementet oppnevner i dag et nasjonalparkstyre som skal forvalte Blåfjella-Skjækerfjella/Låarte-Skæhkere nasjonalpark og Lierne/Lijre nasjonalpark i Nord-Trøndelag fylke.

Dette er et ledd innføringen av den nye forvaltningsmodellen for verneområder. Kommunene og fylkeskommunene får gjennom deltagelse i nasjonalparkstyret ansvaret for å forvalte store nasjonale verdier.

Det er svært gledelig at Grong, Lierne, Snåsa, Steinkjer og Verdal kommuner sammen med Nord-Trøndelag fylkeskommune og Sametinget vil påta seg ansvaret med ivareta de unike naturverdiene i Blåfjella-Skjækerfjella/Låarte-Skæhkere nasjonalpark, Lierne/Lijre nasjonalpark, Skjækra/Skæhkerenjohke landskapsvernområde, Berglimyra og Klumplifjellet/Ohtjenjuananjohke naturreservat og Storfloa naturreservat. Nasjonalparkstyret får et stort ansvar på vegne av hele nasjonen for å forvalte viktige nasjonale og internasjonale naturverdier, sier miljø- og utviklingsminister Erik Solheim.

Oppnevnelse av nasjonalparkstyret skjer etter at miljø- og utviklingsministeren i desember 2009 inviterte alle kommuner med nasjonalparker og andre store verneområder til å delta i forvaltningen av verneområdene innenfor sine grenser.

Nasjonalparkstyret for Blåfjella-Skjækerfjella/Låarte-Skæhkere nasjonalpark og Lierne/Lijre nasjonalpark vil bestå av, Erik Seem fra Grong kommune, Alf Robert Arvasli fra Lierne kommune, Vigdis H. Belbo fra Snåsa kommune, Bjørn Arild Gram fra Steinkjer kommune, Bjørn Iversen fra Verdal kommune, Annikken Kjær Haraldsen fra Nord-Trøndelag fylkeskommune, Eva Anette Wilks, Susanne Lyngmann, Kjell Jøran Jåma og Algot Peder Jåma fra Sametinget.

Nasjonalparkstyret skal fatte beslutninger og gjennomføre tiltak innenfor rammen av verneforskriftene slik at naturverdiene i nasjonalparken og biotopvernvernområdet sikres for kommende generasjoner.

Innføringen av denne nye forvaltningsmodellen for verneområdene skjer på bakgrunn av regjeringens forslag i Miljøverndepartementets budsjettproposisjon for 2010 (Prop. 1 S (2009-2010)) som Stortinget har sluttet seg til. Tilsvarende styrer for nasjonalparker og andre store verneområder ellers i landet, oppnevnes nå fortløpende.