Miljøverndepartementet

Nasjonalparkstyret som skal forvalte Hallingskarvet nasjonalpark og Finse biotopvernområde oppnevnes i dag

Nyhet   •   nov 09, 2010 09:12 CET

Dette er et ledd i innføringen av den nye forvaltningsmodellen for verneområder. Kommuner og fylkeskommuner får gjennom deltagelse i nasjonalparkstyret ansvaret for å forvalte store nasjonale verdier.

- Det er svært gledelig at de aktuelle lokale myndigheter vil påta seg ansvaret med ivareta de unike naturverdiene i Hallingskarvet nasjonalpark og Finse biotopvernområde. Nasjonalparkstyret får et stort ansvar på vegne av hele nasjonen for å forvalte viktige nasjonale og internasjonale naturverdier, sier miljø- og utviklingsminister Erik Solheim.

Et biotpverneområde betyr at området er vernet etter bestemmelser i viltloven. Finse biotopverneområde er opprettet for å beskytte trekkveier og kalvingsområder for villreinen.

Oppnevnelse av nasjonalparkstyret skjer etter at miljø- og utviklingsministeren i desember 2009 inviterte alle kommuner med nasjonalparker og andre store verneområder til å delta i forvaltningen av verneområdene innenfor sine grenser.

Nasjonalparkstyret for Hallingskarvet nasjonalpark og Finse biotopvernområde vil bestå av; Olav Ellingsen fra Aurland kommune, Erik Kaupang fra Hol kommune, Mona Hellesnes fra Ulvik kommune, Kjell Ålien fra Buskerud fylkeskommune, Mette Holmefjord Olsen fra Hordaland fylkeskommune og Gunnvor A. Sunde fra Sogn og Fjordane fylkeskommune.

Nasjonalparkstyret skal fatte beslutninger og gjennomføre tiltak innenfor rammen av verneforskriftene slik at naturverdiene i nasjonalparken og biotopvernvernområdet sikres for kommende generasjoner.

Innføringen av denne nye forvaltningsmodellen for verneområdene skjer på bakgrunn av regjeringens forslag i Miljøverndepartementets budsjettproposisjon for 2010 (Prop. 1 S (2009-2010)) som Stortinget har sluttet seg til. Tilsvarende styrer for nasjonalparker og andre store verneområder ellers i landet, oppnevnes nå fortløpende.