Miljøverndepartementet

Naturarven som verdiskaper

Nyhet   •   feb 17, 2010 15:45 CET

Verdiskapingsprogrammet for naturarven åpner for nye deltakere

Programmet ”Naturarven som verdiskaper” åpner opp for nye deltakere, og vil ta inn inntil fem nye hovedprosjekter som kan utfylle de prosjektene som allerede er med i programmet. Søknadsfrist 12. april.

Regjeringen bevilget 25 millioner kroner til verdiskapingsprogrammet ”Naturarven som verdiskaper” for 2010, en økning på 15 millioner fra 2009. Programmets mål er å øke verdien av verneområder og andre naturområder med spesielle kvaliteter.

Midlene skal brukes til å legge grunnlaget for en sosial, kulturell og miljømessig og økonomisk verdiskaping. Dette skal bidra til at verneområdene og andre viktige naturområder blir en viktig ressurs i samfunnsutviklingen.

- Regjeringen vil legge bedre til rette for turister og besøkende i og rundt store verneområder. Slik kan naturvernet bidra til en sterkere verdiskaping i distriktene, sier miljø- og utviklingsminister Erik Solheim.

- Utviklingspotensialet er stort. Det er mange moglegheiter for inntekter frå aktivitetar rundt verneområde og andre viktige naturområde, seier kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete.

Responsen i forbindelse med den første utlysningen av midler i 2009 var meget god. Vi er derfor svært glade for at det har vært mulig å styrke verdiskapingsprogrammet så kraftig i 2010 understreker de to statsrådene.

Verdiskapingsprogrammet for naturarven er en felles satsing fra de to departementene.  Programmet startet opp i 2009 med ti hovedprosjekter spredt ut over hele landet, fra Lista i sør til Varanger i nord. Variasjonen i vår unike natur er stor. Her er både fjell, kyst, innland representert, med et bredt tilfang av tema og innfallsvinkler.

Naturarven som verdiskaper ønsker å supplere de ti hovedprosjektene som nå er med i programmet med inntil fem nye hovedprosjekter. De nye prosjektene skal utfylle de ti prosjektene som allerede er med i programmet, både i forhold til tema og geografi. Det er meningen at disse nye prosjektene skal følge programmet resten av perioden (2009-2013). Det legges ikke opp til at det blir flere hovedprosjekter i løpet av programperioden.

Programmet ønsker å knytte til seg flere prosjekter i fjellområder. Det er også ønskelig med prosjekter som inkluderer truede arter. Prosjekter med fokus på kombinasjonen natur- og kultur, høsting og fangst er av interesse.  Vi vil også vektlegge å få fram gode eksempler på hvordan nasjonalparksentre og andre naturinformasjonssentre kan samvirke med lokale aktører for å få til verdiskaping.  Programmet skal støtte tiltak det er vanskelig å få midler til fra andre kilder.

- Vi er svært glade for at vi har klart å styrke verdiskapingsprogrammet økonomisk i 2010, noe som gir mulighet for en god gjennomføring i de utvalgte hovedprosjektene. Vi håper de som sitter med gode ideer til prosjekter sender dem inn, sier de to statsrådene.

Søknadsskjema, programplan og informasjon om prosjekter som er med i programmet kan finnes på hjemmesidene til Direktoratet for naturforvaltning. Søknadsfrist 12. april.

Kontaktpersoner:
Rådgiver Irene Lindblad, Miljøverndepartementet  tlf. 22247922
Seniorrådgiver Judith Kortgård, Kommunal- og regionaldepartementet, tlf. 22247035