NEAS TEKNISK DRIFT AS

​NEAS skal sørge for oppdatert brannsikkerhet

Nyhet   •   mai 18, 2016 07:27 CEST

– Kundene våre får sikrere bygg som blir ivaretatt på en god, riktig og forskriftsmessig måte. Siden vi i NEAS er oppdatert på siste nytt, kan vi lettere varsle gårdeiere om eventuelle avvik, og bevisstgjøre dem om hvilket ansvar de har, sier teknisk sjef i NEAS, Dag Jonny Martinsen.

Han får støtte av kursholder og brannteknisk rådgiver Liv-Karin Skjelbred i Firesafe.

– Kunnskap, holdninger og ferdigheter er det viktigste for en brannsikker hverdag, mener Skjelbred.

Gårdeieres ansvar i fokus

Formålet med brannforskriften er å bidra til å redusere sannsynligheten for brann, og begrense konsekvensene brann kan få for liv, helse, miljø og materielle verdier.

– Gårdeieres ansvar er mer i fokus. Tidligere kunne gårdeiere overlate ansvaret til brannvernleder, men nå er det tydeligere at det er de selv som har det overordnede ansvaret, sier Skjelbred.

Hun mener det er viktig for NEAS å sørge for at det alltid foreligger en avtale med gårdeier som beskriver ansvarsfordelingen.

– Mange gårdeiere tror at NEAS har hele ansvaret, derfor må man presisere hvem som har ansvaret for hva, sier hun.

Martinsen er enig.

– Det er viktig at alle vet hva den nye brannforskriften innebærer. Et problem vi møter på, er at gårdeiere ikke gjør noe med de avvikene vi avdekker, dokumenterer og rapporterer. Derfor er det bra for oss at den nye forskriften tydeliggjør gårdeieres ansvar.

Gir bedre brannsikkerhet

Både Skjelbred og Martinsen er overbevist om at brannsikkerheten blir bedre med den nye forskriften. Målet er at NEAS’ kunder får enda sikrere bygg, og på en god måte kan bidra til bevisstgjøring rundt brannsikkerhet. Det er dessverre fortsatt noen gårdeiere som ikke tar brannsikkerhet på alvor eller kjenner til den nye forskriften, poengterer Martinsen. Derfor er det viktig at NEAS kan forskrift om brannforebygging slik at man enklere kan veilede gårdeierne.

Selv om det er gårdeiere som har det overordnede ansvaret, mener Skjelbred at også leietakeres ansvar er mer tydeliggjort i den nye brannforskriften.

– Det kommer klarere frem hvilke regler som gjelder i forbindelse med leietakeres virksomhet i bygget. Gårdeier kan også kreve dokumentasjon på at leietaker har dokumentert brannsikkerheten i egen virksomhet.

Skjelbred mener gårdeiere må bli flinkere til å følge opp at bygget brukes til den virksomheten som er avtalt, og i henhold til forutsetningene til bygget. Det er også viktig at ettersyn, vedlikehold og kontroll blir utført, og at avvik blir registrert og fulgt opp. I ny Forskrift om brannforebygging står det også klart at eier plikter å gjøre den som har rett til å bruke bygget kjent med alle egenskapene ved byggverket som har betydning for brannsikkerheten. Bygg kan ikke brukes til andre formål enn det som var forutsetningen i byggesak – med mindre det foreligger godkjent dokumentasjon på bruksendring eller ombygging, forklarer hun.

– Vi ser flere eksempler på at leietakere tar seg til rette, gjør ombygninger, setter opp vegger, sperrer rømningsveier og bytter låssystem på dørene - uten å varsle gårdeier. Det er svært uheldig i en eventuell rømningssituasjon.

Skjelbred trekker også frem samordningsavtalen mellom gårdeier og leietaker som en viktig del av den nye brannforskriften. Den skal signeres av begge parter.

– Den tydeliggjør hvordan brannsikkerhetsansvaret i bygget skal fordeles mellom gårdeier og leietaker. Leietaker har blant annet ansvar for opplæring og øvelser med egne ansatte. Alle som oppholder seg i bygget skal ha tilstrekkelig kunnskap – ikke bare driftsansvarlige, daglige ledere og evakueringsansvarlige, avslutter hun.

Les hele forskriften om brannforebygging her: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2015-12-17-1710