Nærings- og handelsdepartementet

Nordisk ministerrådsmøte

Nyhet   •   okt 28, 2010 09:15 CEST

Nordiske ministre med ansvar næringspolitikk var samlet i København mandag 25. oktober. Nærings- og handelsminister Trond Giske deltok fra norsk side.

Dette året har Danmark formannskapet i Nordisk Ministerråd og den danske økonomi- og næringsminister Brian Mikkelsen var vert for ministermøtet.

Visjonen for samarbeidsprogrammet er at Norden skal være en ledende region for innovasjon innenfor områdene grønn vekst og velferd. Ministrene var enige om at arbeidet skal rettes inn mot fire innsatsområder og seks fyrtårnsprosjekter, som skal være rollemodeller for nordisk samarbeid om innovasjon. De fire innsatsområdene er; innovasjon, entreprenørskap, grønn vekst og velferd.

- Jeg synes de seks fyrtårnprosjektene som hver av landene får ansvar for å gjennomføre, er et godt utgangspunkt. Hvis det nordiske samarbeidet satsing på innovasjon skal være preget av entreprenørskap og evnen til å tenke nytt, er vi avhengig av at vi klarer å omsette ideer til handling. Det krever målrettet, engasjert innsats fra de førende landene, sa Mikkelsen.

Deretter kastet ministrene seg over en lang saksliste med viktige områder å diskutere, som videre CSR-arbeid (corporate, social responsibility), energieffektivisering samt tilrettelegging for kulturell og kreativ næring.

- Ministermøtet gir oss nordiske kolleger en mulighet til å informere hverandre om utviklingen i de respektive landene, om nye reformer og initiativer og utveksle erfaringer. Globaliseringen gir oss nye muligheter, men også store utfordringer. For å forbli konkurransedyktig må norsk økonomi bli mer kunnskapsintensiv og bærekraftig. Norge har stor nytte av det nordiske innovasjonssamarbeidet og ser frem til å utvide det til flere områder sier nærings- og handelsminister Trond Giske.

Parallelt med ministermøtet avholdt det nordiske samarbeidet om kreative næringer, KreaNord, en konferanse hvor fokus ble satt på det kreative Norden.

- Det nordiske samarbeidet gir oss et godt utgangspunkt for å få et mer innovativt næringsliv. Det nordiske nettverket som KreaNord utvikler er viktig for å få et mer omstillingsdyktig nordisk næringsliv, sier Giske.

Han fikk igjennom et fjerde satsingspunkt for det Nordiske ministerrådet.

- Vi bør jobbe for utviklingen av et felles marked for kreative og kulturelle produkter. Nordmenn ser jo danske filmer, vi leser svenske forfattere, og det er ingen grunn til at de nordiske landene ikke kan være en felles markedsplass for produkter om dette, sier Giske.

***

En viktig målsetning med ministermøtet var å oppnå enighet om et felles nordisk innovasjons- og næringspolitisk samarbeidsprogram for perioden 2011-2013. De nordiske ministrene ønsker å finne innovative løsninger på de betydelige utfordringer landene står overfor i de kommende år; 1) den økonomiske krise og konkurransen fra nye vekstøkonomier, 2) klimaendringer og økt etterspørsel etter nye klimavennlige og billige energiformer og 3) demografiske endringer.