Miljøverndepartementet

Norge lanserer verdens første offisielle naturindeks

Nyhet   •   sep 24, 2010 09:08 CEST

Statssekretær Heidi Sørensen lanserte i dag Naturindeks for Norge. Naturindeksen gir et overordnet bilde av tilstanden på norsk natur, og vil være et viktig måleinstrument for den framtidige naturforvaltningen.

- Naturindeksen representerer et nybrottsarbeid internasjonalt. Med denne naturindeksen er Norge det første landet i verden som lanserer en offisiell nasjonal naturindeks. Indeksen viser oss at vi har store utfordringer framover, spesielt for åpent lavland og skog, sier statssekretær i Miljøverndepartementet Heidi Sørensen.

Naturindeksen viser at tilstanden for norsk natur er god i havet, i kystvann, ferskvann og fjell. I løpet av de siste 20 årene har det blitt en bedring i hav og ferskvann, men det er en dramatisk tilbakegang for sjøfugl. Åpent lavland (i hovedsak gamle kulturmarker) og skog har en dårlig tilstand. Den dårlige tilstanden i åpent lavland skyldes i hovedsak bortfallet av skjøtsel som beiting, brenning og slått. Det har skjedd en dramatisk tilbakegang bare i løpet av de siste 20 år. I skogen er årsaken til den dårlige tilstanden en kombinasjon av skogbruk og lave rovviltbestander. I tillegg har flere områder for store bestander av elg og hjort. Tilstanden for myr-kilde-flommark (våtmark) har en noe bedre tilstand, men har jevnt over blitt betydelig dårligere siden 1950.


Reinrose. Foto: Miljøverndepartementet.

Indeksen skal oppdateres jevnlig og vil dermed være et viktig naturbarometer for norsk naturforvaltning. Den er utarbeidet av flere av norske fremste forskere på naturovervåking.

Ved å sette sammen kunnskap om en rekke arter og andre indikatorer for naturmangfold (for eksempel forekomst av død ved i skog) – i alt 309 forskjellige - har forskerne i naturindeksarbeidet klart å framstille den samlete tilstanden for norsk natur.Til sammen 125 forskere fra  forskningsinstitusjoner som gjennomfører naturovervåking, har bidratt med data.

Behov for en fullstendig oversikt

2010-målet om å stanse tap av naturmangfold innen 2010 medførte økt oppmerksomhet rundt behovet for å vite hvordan det faktisk står til i norsk natur, og hvordan utviklingen i naturmangfoldet faktisk er.
Naturindeksen er et svar på behovet for en samlet vurdering av tilstanden i norsk natur.  Det er også et verktøy for å kunne følge med på utviklingen over tid.

- God naturforvaltning krever god kunnskap om tilstand og årsakssammenhenger.
Dessuten er det nødvendig med en felles virkelighetsoppfattelse av tilstanden for å kunne bli enige om mål og tiltak. Det er her naturindeksen kommer inn som et svært viktig bidrag til norsk naturforvaltning, sier Sørensen.

Naturindeksen peker på kunnskapshull som må fylles for å kunne få et enda bedre bilde av hvordan det går med norsk natur. Den viser hvor viktig det er å sikre god overvåking av arter og økosystemer, og peker spesielt på store kunnskapshull når det gjelder sopp, planter og virvelløse dyr.

Naturindeksen er også en god eksportartikkel til andre land. Verktøyet kan fylles med ekspertvurderinger når data ikke finnes. Metoden kan derfor brukes i land der datagrunnlaget er lite.

Les mer om Naturindeks på Miljøstatus

Les Heidi Sørensens åpningsinnlegg "Hvorfor en naturindeks for Norge?"