Forsvarsdepartementet Norge

Norge overtar ledelsen av det nordiske forsvarssamarbeidet

Nyhet   •   jan 08, 2010 10:00 CET

Ved årsskiftet overtok Norge formannskapet i det nordiske forsvarssamarbeidet, NORDEFCO. Norge skal i ett år lede hele bredden i dette samarbeidet, fra kapasitetsutvikling til samarbeid om utenlandsoperasjoner.

- Jeg ser frem til å lede dette stadig viktigere arbeidet. De nordiske land samarbeider allerede innenfor et bredt spekter av områder, og vi vil realisere en rekke samarbeidsinitiativ og se på nye muligheter i året som kommer, sier forsvarsminister Grete Faremo.

- Godt grunnlag for nordisk samarbeid
- Det er i vår grunnleggende interesse, som en liten stat, å samarbeide nært med NATO, EU og de nordiske landene. Likhetstrekkene når det gjelder geografi, størrelse, språk og kultur legger et godt grunnlag for nordisk samarbeid. Ulik alliansetilknytning er ikke lenger en begrensing, slik det var under den kalde krigen. De nordiske land har mange felles utfordringer, blant annet når det gjelder press på forsvarsbudsjettene og det økende kostnadsnivået på moderne forsvarsteknologi. Ved å samarbeide, kan vi levere bedre og mer betydningsfulle bidrag til internasjonale operasjoner. Videre kan vi få investerings- og driftsbudsjettene våre til å strekke lenger hvis vi samarbeider om anskaffelser, styrkeproduksjon og logistikk. I regjeringsplattformen slår vi derfor fast at vi skal styrke det nordiske forsvarssamarbeidet, understreker Faremo.

Som formannsnasjon vil Norge arbeide for å få på plass nødvendige avtaler og rammeverk for å understøtte det praktiske samarbeidet. Blant annet dreier det seg om avtaler knyttet til opphavsrettigheter, utveksling av gradert informasjon og utveksling av stabspersonell. Norge vil også ta initiativ til å fremme nye tiltaksområder i tillegg til allerede pågående prosjekter.

Hovedprioriteringer
Norge har flere mål for formannskapsperioden. Vi vil blant annet styrke det nordiske samarbeidet i utenlandsoperasjoner. Målsettingen er å utnytte ressursene mer effektivt enn om vi står hver for oss. Vi ønsker også å prioritere samarbeid om å utvikle operative evner på land-, luft- og logistikksiden, og å styrke det nordiske materiell- og industrisamarbeidet, herunder identifisere konkrete fellesprosjekter.
Videre vil vi videreføre støtten til afrikansk kapasitetsutvikling i Øst-Afrika, og det nordisk-baltiske samarbeidet innen forsvarsrettet sikkerhetssektorreform. Blant de nordiske landene er det også enighet om å utvikle et tettere samarbeid når det gjelder veteranspørsmål.

Det nordiske forsvarssamarbeidet har den senere tid blitt en stadig viktigere del av de nordiske landenes forsvarspolitikk. I høst gikk samarbeidet inn i en ny fase, ved at de nordiske forsvarsministrene besluttet den nye, helhetlige organisasjonen for det nordiske samarbeidet - Nordic Defence Cooperation, forkortet NORDEFCO. Frem til da hadde det nordiske forsvarssamarbeidet vært fordelt på strukturene operasjonssamarbeid (NORDCAPS) materiellsamarbeid (NORDAC) og kapabilitetssamarbeid (NORDSUP).