Finansdepartementet Norge

Norges Banks forvaltning av Statens pensjonsfond utland

Nyhet   •   des 20, 2009 23:12 CET

Finansdepartementet har fastsatt en egen forskrift om risikostyring og internkontroll i Norges Bank. – Vi har som mål å utvikle styrings- og kontrollstrukturen i Norges Bank i tråd med beste internasjonale praksis og anerkjente prinsipper for virksomhetsstyring, sier finansminister Sigbjørn Johnsen.

– Ikke minst understreker bankens forvaltning av SPU dette behovet. En egen forskrift om risikostyring og internkontroll i banken er et viktig grep for å styrke kontrollstrukturen, sier finansministeren.

Stortinget har vedtatt en ny regnskaps- og revisjonsordning for Norges Bank, som foreslått av Regjeringen i Ot.prp. nr. 58 (2008-2009). Ordningen med en egen sentralbankrevisjon blir avviklet. Banken skal fra regnskapsåret 2010 revideres av en ekstern revisor, valgt av Norges Banks representantskap. I dag fastsetter representantskapet bankens regnskapsprinsipper. Fra 2011 vil banken bli regnskapspliktig etter regnskapsloven.

Hovedstyret i Norges Bank har innført en internrevisjonsordning. Ordningen er nå blitt lovfestet, samtidig som loven åpner for å gi forskrift om bankens internrevisjon. I medhold av denne bestemmelsen har departementet fastsatt en egen forskrift om risikostyring og internkontroll i Norges Bank.

Forskriften bygger på Kredittilsynets forskrift om risikostyring og internkontroll 22. september 2008 nr. 1080, som er tilpasset nyere internasjonal praksis på området. Den klargjør hovedstyrets og sentralbanksjefens ansvar for risikostyring og internkontroll, gir nærmere regler om internkontroll ved utkontraktering, oppstiller rapporterings- og dokumentasjonskrav og forskriftsfester dagens ordning med et eget revisjonsutvalg, valgt blant hovedstyrets eksterne medlemmer.

Den nye forskriften vil gjelde for hele bankens virksomhet, inkludert bankens forvaltning av Statens pensjonsfond utland (SPU). Her vil forskriften være et viktig supplement til det øvrige regelverket departementet har fastsatt om bankens forvaltning av SPU.

Finansdepartementet arbeider for tiden med å gjennomgå det øvrige regelverket om forvaltningen av SPU. Et utkast til nye regler ble sendt på høring 31. august 2009 med høringsfrist 15. oktober 2009. Høringsuttalelsene viser at det er behov for å avklare rolle- og ansvarsdelingen mellom Finansdepartementet og Norges Bank knyttet til forvaltningen av SPU nærmere.

– Ettersom spørsmålet om ansvars- og rollefordeling mellom Norges Bank og departementet er helt sentralt ved utformingen av de nye reglene om forvaltningen av SPU, finner jeg det riktig å forankre departementets syn på dette spørsmålet i Stortinget før nytt regelverk fastsettes, sier finansminister Sigbjørn Johnsen. Departementet vil gjøre nærmere rede for dette i meldingen om forvaltningen av Statens pensjonsfond 2009 som framlegges for Stortinget våren 2010. Nye regler vil bli fastsatt etter at Stortinget har behandlet meldingen.

Forskriften er tilgjengelig her.