Helse- og omsorgsdepartementet

Norsk WHO-strategi

Nyhet   •   sep 14, 2010 09:12 CEST

Norge sitter som styremedlem i  Verdens helseorganisasjons (WHO) globale styre i perioden 2010-2013. I den forbindelse har regjeringen utarbeidet en norsk WHO-strategi.

- Styremedlemskapet gir oss gir oss mulighet til å øve innflytelse på og ta et medansvar for at WHO lykkes og styrkes. Vi ønsker å bruke medlemskapet til å bidra til at WHOs rolle som ledende normativ organisasjon for global helse styrkes sier helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen.

Norges innsats i WHO skal bygge på og fremme viktige norske prinsipper som menneske­rettighetene, demokratiutvikling, likestilling og bekjempelse av fattigdom. Strategien fastsetter overordende mål og prioriteringer for det norske WHO-arbeidet og utgjør grunnlaget for en tydelig og enhetlig norsk WHO-politikk. Norges innsats skal ha som overordnede målsetninger å;

  • Bekjempe fattigdom ved å bidra til å oppnå FNs tusenårsmål
  • Underbygge og fremme retten til helsetjenester
  • Bidra til å redusere de store sosiale forskjellene i verden
  • Bidra til å redusere sykdomsbyrden
  • Fremme kvinners rettigheter og likestilling

- En sterk Verdens helseorganisasjon (WHO) med et klart mandat og nødvendig autoritet og legitimitet til å utføre det, er i alle medlemslandenes interesser, sier Utenriksminister Jonas Gahr Støre.

Strategien fastsetter fem prioriteringer som Norge vil arbeid spesielt for i styreperioden. Disse knytter seg til å;

  • Bedre WHOs budsjett og styring
  • Fremme global helseforskning som grunnlag for kunnskapsbasert politikk
  • Styrke helsesystemer og helsepersonell
  • Styrke arbeidet med ikke-smittsomme sykdommer
  • Styrke WHOs arbeid med smittsomme sykdommer og helsesikkerhet

- Vi vet at dårlig helse like mye er en årsak til fattigdom som en konsekvens av fattigdom. Vi kjenner sammenhengen mellom helsetjenester, god helse og velstand. Vi kan få til likhet og god helse for alle. Men da må vi satse på helsesystemer og primærhelsetjeneste, sier miljø- og utviklingsminister Erik Solheim.