Forsvarsdepartementet Norge

Norske styrker følger opp fanger

Nyhet   •   nov 01, 2010 10:24 CET

Det har de siste dagene vært enkelte spekulasjoner rundt norske styrkers overlevering av fanger til afghanske myndigheter. Norske styrker tar sjelden fanger, men følger aktivt opp for å sikre deres rettssikkerhet.

Jeg er glad for at ICJ-Norge og Røde Kors engasjerer seg. Det må ikke være noen tvil om at Norge håndterer overlevering og oppfølging av fanger i tråd med internasjonale konvensjoner og regler.

Afghanske pågripelser
Norske styrker opererer primært sammen med afghanske sikkerhetsstyrker i afghanskledede operasjoner. Pågripelser i disse operasjonene foretas av den afghanske hæren (ANA) eller politiet (ANP). Fangene er, i motsetning til personer pågrepet av norske styrker, helt og fullt å anse som anholdt av afghanske myndigheter. I disse tilfellene er det derfor ikke snakk om noen overlevering fra norske styrker. Dette er også bakgrunnen for at antallet overleverte fanger, slik det har blitt fremstilt i media, er feilaktig høyt. Norge har videre verken mandat eller ressurser til å følge opp personer pågrepet av afghanske myndigheter, selv om norske styrker skulle bidra i samme operasjon.

Aktiv oppfølging
Norske styrker i Afghanistan har selv pågrepet og overlevert til sammen 29 personer til afghanske myndigheter. Kun tre av disse er fengslet. Disse følges aktivt opp etter etablerte rutiner for å ivareta deres rettssikkerhet. Deres navn og fengslingssted innrapporteres til den internasjonale Røde Kors komiteen (ICHR) i Kabul  og den uavhengige afghanske menneskerettskommisjonen (AIHRC). Fangene besøkes minst én gang i året av lege og jurist fra de norske styrkene, samt det norske militærpolitiet. Og deres situasjon monitoreres gjennom løpende informasjonsinnhenting.

Overleverer aldri ved mistanke om tortur
Norske styrker, som andre ISAF-land, vil ikke overlevere fanger dersom det foreligger mistanke om at de vil kunne bli utsatt for mishandling eller tortur. Enkelte ISAF-nasjoner har sågar stoppet overleveringer i slike tilfeller. Slik mistanke har  imidlertid ikke foreligget i de overleveringer som hittil har blitt gjort av norske styrker.

Afghansk ansvar
Det monitoreringsansvaret og den muligheten Norge har til oppfølging av fanger pågrepet av norske styrker må imidlertid ikke forveksles med den strafferettslige jurisdiksjonen over disse personene. Denne tilligger Afghanistan, som suveren stat på afghansk territorium. FNs sikkerhetssråd har klart stadfestet at det er afghanske myndigheter som har ansvaret for å opprettholde lov og orden i eget land. Norge, gjennom ISAF-styrkene, er i Afghanistan for å sette afghanerne i stand til å gjøre nettopp det.