Landbruks- og matdepartementet

Ny dyrehelselov i EØS-området: Næringa inviteres til samarbeid

Nyhet   •   feb 21, 2011 14:58 CET

Den norske landbruks- og sjømatnæringa inviteres til Fiskeri- og kystdepartementet og Landbruks- og matdepartementet for bidra til at norske interesser ivaretas i det videre arbeidet med EUs nye dyrehelselov. Her viderefører departementene det gode samarbeidet mellom sentrale næringsaktører, Mattilsynet og departementene.

EU-kommisjonens arbeidsgruppe skal etter planen presentere EUs politikere et forslag til ny lov om dyrehelse i løpet av første halvår 2012. Norske myndigheter deltar i dette arbeidet. Etter en periode med bearbeiding av innspill fra medlemsland og næringsaktører i EØS-området, er arbeidet med selve lovteksten nå inne i en viktig fase.

Norges Bondelag, Norges Bonde- og Småbrukarlag, Norsk Landbrukssamvirke, NHO Mat og Bio, Animalia, Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening og Norske Sjømatbedriftses landsforening er alle invitert til kontaktmøte med Fiskeri- og kystdepartementet , Mattilsynet og Landbruks- og matdepartementet. Møtet finner sted 21. februar, og er ment å være det første av flere utover året.

– Vi er alle enige om å trygge dyrenes helse, og jeg er sikker på at partene som nå setter seg sammen, vil komme frem til nyttige innspill fra norsk side, sier landbruks- og matminister Lars Peder Brekk (Sp).