Forsvarsdepartementet Norge

Ny langtidsplan for forsvarssektoren – videre prosess

Nyhet   •   nov 24, 2011 10:56 CET

Innledning
Regjeringen tar sikte på å legge frem en ny langtidsplan for Stortinget våren 2012. I arbeidet med den nye planen har regjeringen tatt utgangspunkt i de gjeldende hovedlinjene i forsvarspolitikken, som det har vært en bred tverrpolitisk enighet om. Den nye langtidsplanen vil med dette utgangspunktet tegne hovedtrekkene for Forsvaret inn i en ny tid. Samtidig er det enkelte mer konkrete emner som peker seg ut til å bli sentrale i planen, deriblant:

  • En helhetlig og oppdatert fremleggelse av forsvarspolitikken og grunnlaget for denne.
  • En helhetlig fremleggelse av hovedelementene knyttet til nye kampfly, herunder, antall fly, lokalisering og totalramme for anskaffelsen.
  • En oppdatering av hovedlinjene for forsvarsektorens utvikling på kortere og lengre sikt.

Fremleggelse av utredninger
En rekke utredningsprosesser sluttføres i løpet av denne høsten og utgjør viktige innspill til planen. Det mest sentrale innspillet til planen kommer fra forsvarssjefen som 24. november vil fremlegge et helhetlig fagmilitært råd. Samtidig vil også departementets utredning av lokaliseringsalternativer for nye kampfly bli lagt frem.

I tillegg legges det frem utredninger knyttet til distriktsmessige konsekvenser av de lokaliseringsforslag som er lagt frem av forsvarssjefen. Beslutningsgrunnlaget for hovedanskaffelsen av nye kampfly, inkludert investeringsramme og oppdaterte levetidskostnader, planlegges fremlagt i januar 2012.

Høring og dialog
I neste fase av prosessen – fra november til midten av januar – vil Forsvarsdepartementet legge til rette for en bred offentlig debatt slik at alle interessentgrupper og berørte gis anledning til å fremme synspunkter og innspill. Dette vil være viktige innspill til regjeringen, ikke minst for å komplettere og belyse de utredninger som foreligger før regjeringen skal konkludere.

Det fagmilitære rådet, samt utredningen av lokaliseringsalternativer for nye kampfly, skal i samme periode legges ut på alminnelig høring. Det vil også i denne perioden - frem til tidlig i januar bli gjennomført ekstern kvalitetssikring av både de økonomiske beregningene i forsvarssjefens fagmilitære råd og av FDs utredning av lokaliseringsalternativer for nye kampfly.

I denne perioden vil det også bli lagt til rette for hørings- og dialogmøter med berørte kommuner og fylkeskommuner, og tjenestemannsorganisasjoner.. Det vil i tillegg bli etablert egne nettsider og debattforum. I sum vil innspillene bidra til å gi regjeringen et godt grunnlag for de anbefalingene den legger frem i sin proposisjon for Stortinget våren 2012.