Fiskeri- og kystdepartementet

Ny lov om havner og farvann trer i kraft

Nyhet   •   des 22, 2009 17:38 CET

-Den nye havne- og farvannsloven vil være et viktig redskap for å styrke sjøsikkerheten og bedre fremkommeligheten langs kysten. Dette vil kunne bidra til økt bruk av sjøtransport som en effektiv og miljøvennlig transportform. Loven legger også til rette for en sikker og effektiv havnevirksomhet, sier fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen.

Blant annet innebærer den nye loven at kommunene får et generelt forvaltningsansvar for sikkerhet og fremkommelighet for sine sjøområder, mens staten vil ha ansvaret for hovedled og biled, øvrige sjøområder og for navigasjonsveiledningen. Loven inneholder forbud mot bruk av fartøy eller andre gjenstander som kan medføre fare, skade eller ulempe for fremkommeligheten eller ferdselen i farvannet eller i havnen. I tillegg inneholder loven klare hjemler for inngrep overfor fartøy i fare.

Loven gir kommune større frihet til å organisere havnedriften slik at havnene kan utvikles til effektive transportknutepunkt. Departementet har videre utpekt fem havner som anses som særlig viktige for å utvikle en effektiv og sikker sjøtransport av personer og gods. Dette er Tromsø havn, Bergen havn, Stavanger havn, Kristiansand havn og Oslo havn.

Den nye havne- og farvannsloven trer i kraft 1. januar 2010.

 

Kontaktperson:

Seniorrådgiver Ine Grundt, tlf: 22 24 64 58