Justis- og politidepartementet

Ny organisering av Follo politidistrikt: Mer aktiv polititjeneste

Nyhet   •   des 21, 2009 00:24 CET

Regjeringen har besluttet å sette i verk en prøveordning med ny organisering av Follo politidistrikt. Prøveordningen medfører at Follo politidistrikt reduserer antall lensmanns- og politistasjonsdistrikter fra 13 til 2.

- Forslaget legger til rette for en mer aktiv og publikumsrettet polititjeneste. Med denne omorganiseringen styrkes politidistriktet med 18 årsverk. Det utgjør minst en patrulje døgnet rundt. Samtidig får vi bedre kvalitet og kontinuitet i etterforskningen, sier justisminister Knut Storberget.

Follo fikk også 13 nye sivile stillinger i forbindelse med regjeringens tiltakspakke tidligere i år. I tillegg vil økningen av politibudsjettet med hele 1,3 milliarder kroner i 2010 komme Follo til gode.

De to nye enhetene vil hete Follo politistasjonsdistrikt, som blir lokalisert i Ski, og Indre Østfold politistasjonsdistrikt, som blir lokalisert i Askim med avdelingskontor i Eidsberg. Regjeringen åpner for å vurdere tilstedeværende polititjeneste i Enebakk og Nesodden kommuner særskilt.

Formålet med prøveprosjektet er å tilpasse den lokale organisering og ressursdisponering til dagens politiutfordringer. Politidirektoratet har anbefalt å bruke Hordaland og Follo politidistrikter i en prøveordning. Forslaget til prøveordning i Hordaland politidistrikt ble vedtatt i august 2008 og skal etter planen evalueres sommeren 2010. Prøveordningen for Follo begrenses til tre år, og evaluering av ordningen skal skje medio 2012.

- Omorganiseringen vil gi en innsparing i kostnadene på ca ni millioner kroner etter ca fem års drift.  To store driftsenheter vil føre til styrkede fagmiljøer og gjøre det lettere både å beholde kvalifisert arbeidskraft og rekruttere nye medarbeidere, sier Storberget.

Prøveordningen med to politistasjonsdistrikter omfatter:

 • Indre Østfold politistasjonsdistrikt, som vil dekke politimessige, forvaltningsmessige og sivile gjøremål for kommunene Askim, Eidsberg, Trøgstad, Skiptvet, Spydeberg og Hobøl. Administrasjonsstedet vil ligge i Askim med et avdelingskontor i Eidsberg kommune
 • Follo politistasjonsdistrikt, som vil dekke politimessige, forvaltningsmessige og sivile gjøremål for kommunene Ski, Oppegård, Enebakk, Nesodden, Frogn, Ås og Vestby. Administrasjonsstedet legges til Ski kommune.

Prøveordningen medfører at følgende politistasjoner og lensmannskontorer blir nedlagt i prøveperioden:

 • Askim politistasjon
 • Trøgstad lensmannskontor
 • Eidsberg lensmannskontor
 • Skiptvedt lensmannskontor
 • Spydeberg lensmannskontor
 • Hobøl lensmannskontor
 • Ski politistasjon
 • Oppegård lensmannskontor
 • Enebakk lensmannskontor
 • Nesodden lensmannskontor
 • Frogn lensmannskontor
 • Ås lensmannskontor og
 • Vestby lensmannskontor