Kunnskapsdepartementet

Ny standardavtale for forsknings- og utredningsoppdrag

Nyhet   •   feb 16, 2011 09:09 CET

Statsråd Tora Aasland sender nå ut på høring et forslag til ny standardavtale for forsknings- og utredningsoppdrag. - Forskning skal ikke være til salgs, understreker statsråden.

I fjor ble det avslørt at enkelte offentlige oppdragsgivere på utilbørlig vis hadde forsøkt å påvirke konklusjonene i forskningsrapporter. Samtidig ble det satt søkelys på at mange offentlige oppdragsgivere bruker den såkalte konsulentavtalen (Direktoratet for forvaltning og IKT – DIFIs standardavtale for konsulenttjenester) også til oppdrag der de kunne benyttet Kunnskapsdepartementets standardkontrakt for oppdragsforskning.

Troverdige resultater

For å gå gjennom avtalene nedsatte statsråden derfor en arbeidsgruppe bestående av medlemmer fra Regjeringsadvokaten, DIFI og Kunnskapsdepartementet. Gruppen har nå lagt frem forslag til en ny standardavtale som ivaretar to sentrale behov:

  • Oppdragsforskernes behov for en sterkere understrekning av den akademiske friheten innenfor oppdragets rammer – resultatene skal være uavhengig og troverdige
  • Oppdragsgivernes behov for en avtale som er enklere å bruke og bedre tilpasset deres behov.

Trenger bare forsknings- og utredningsavtalen

Den nye avtalen er bygget opp over samme lest som konsulentavtalen både i ordlyd og struktur.

– Jeg mener at den nye avtalen vil være enklere å bruke for innkjøpere som kjenner og liker konsulentavtalen. I de aller fleste tilfeller vil den nye forsknings- og utredningsavtalen kunne erstatte konsulentavtalen, sier Aasland.

– Mitt mål er at den nye avtalen blir standarden for alle offentlige oppdragsgivere.

Forslaget til ny avtale vil bli sendt på tre måneders høring før den nye standardavtalen blir endelig fastsatt.

Om den nye avtalen:

1. Den nye standardavtalen for forsknings- og utredningsoppdrag egner seg både for forskningsoppdrag og for mindre utredninger og evalueringer. Avtalen setter ingen begrensninger for hvem som kan utføre oppdraget. Avtalen kan brukes både av forskningsinstitutter og konsulenter uten formell forskerkompetanse.

2. I den nye standardavtalen presiseres det at oppdragstaker ikke kan pålegges at oppdraget skal føre frem til en bestemt konklusjon (punkt 3.1, Vitenskapelig redelighet og akademisk frihet, første avsnitt) Videre sikrer avtalen at resultatene av oppdraget som hovedregel skal gjøres allment tilgjengelig etter overlevering til oppdragsgiver (pkt. punkt 5.2, Tilgjengeliggjøring for allmennheten).

3. Den nye standardavtalen har som standardformulering at oppdragstaker beholder rettighetene til resultatene av oppdraget, med mindre annet er avtalt i bilag 3 (pkt. 51, Eiendomsrett og immaterielle rettigheter). Oppdragsgiver er uansett sikret fri bruksrett til resultatene av oppdraget, med forbehold om at bruksretten ikke omfatter kommersiell utnyttelse, dersom ikke annet er avtalt.

Tweet
Del